Home  /  2020  /  ožujak

ODLUKU o izboru ponuditelja

Novosti - skbm.ba
19. ožujka 2020.

U pregovaradkom postupku bez objave obavijesti za nabavku kolica za terapiju i pokretnih paravana od inoxao za potrebe lzolacijskog bloka Klinike za infektivne bolesti Sveudili5ne klinidke bolnice Mostar, prihvada se ponuda tvrtke ”CIMOSI’ d.o.o., Crkvine-Cim bb, 88 000 Mostar, te se ugovor o kupoprodaji ima dodijeliti istoj

Home  /  2020  /  ožujak

Odluka o izboru ponuditelja

Novosti - skbm.ba
17. ožujka 2020.

Home  /  2020  /  ožujak

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
13. ožujka 2020.

Home  /  2020  /  ožujak

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJESTI PREDMET NABAVE:Nabava robe za Izolacijski blok Klinike za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
12. ožujka 2020.

Home  /  2020  /  ožujak

Krizni stožer Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za prevenciju i nadzor infekcija uzrokovanih koronavirusom

Novosti - skbm.ba
12. ožujka 2020.

SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA

M O S T A R

Krizni stožer

Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

za prevenciju i nadzor infekcija uzrokovanih koronavirusom

Broj:1811/3/20

Mostar,11.03.2020.

         Krizni stožer Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za prevenciju i nadzor infekcija uzrokovanih koronavirusom imenovan Rješenjem Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, broj 984/2/20 od 05.02.2020. godine, sukladno ovlastima iz točke II. navedenog Rješenja, te sukladno Naredbi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ broj:06-02-33-301-29/20 od 09.03.2020.godine, donosi slijedeću:

– N A R E D B U –

    I                                                        

Obustavljaju se redovni specijalističko-konzultativni pregledi i bolnički prijemi, kao i hladni operacijski program. 

Neophodni specijalističko-konzultativni pregledi i prijemi obavljaju se po procjeni specijalista temeljem Odluke Kriznog stožera SKB Mostar o urgentnim stanjima za koje je neophodan prijam i specijalistička intervencija koja je sastavni dio ove naredbe.

Zakazani specijalističko-konzultativni pregledi i prijemi otkazuju se telefonski uz procjenu zdravstvenog stanja pacijenta putem razgovora.

Rok: Odmah

II

Prijam hitnih pacijenata u SKB Mostar odvija se preko CUM-a po utvrđenoj proceduri.

Ambulante polikliničke djelatnosti koriste se za prijam hitnih pacijenata, te se zatvaraju i dvije male OP sale u istu svrhu.

Rok: Odmah

        III

Klinika za onkologiju nastavlja rad s pacijentima  na način da se smanji protok pacijenata, a po potrebi i izvrši izmjenu načina rada u dvije smjene.

Rok: Odmah

IV

Klinički zavod za radiologiju obustavlja hladne dijagnostičke pretrage, osim za bolesnike sa malignim oboljenjima gdje se postupa po ustaljenom algoritmu.

Rok: Odmah

V

Klinika za infektivne bolesti vrši prijam samo urgentnih infektoloških stanja, a u slučaju sumnje na COVID-19 prijam se vrši po utvrđenoj proceduri.

Rok: Odmah

VI

Zabranjuju se posjeti u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.                   

Rok : Odmah

VII

Zadužuju se voditelji svih organizacijskih jedinica SKB Mostar, da organiziraju rad klinika/odjela/zavoda/službi, a po uputama Kriznog stožera SKB Mostar.

Rok: Odmah

                                                                               VIII

Ova  Naredba stupa na snagu danom donošenja.

      Predsjednik Kriznog stožera

                                                                                                 Prof.dr.sc. Ante Kvesić, dr. med.

Dostaviti:                                                                                                     

1.Svim klinikama / zavodima/službama

2.Kriznom stožeru

3.Domovima zdravlja HNŽ,ZHŽ

4.Županijska bolnica „dr. fra Mihovil Sučić“ Livno

5.Pismohrani

Download

Home  /  2020  /  ožujak

ODLUKA o urgentnim stanjima za koje je neophodan prijam i specijalistička intervencija

Novosti - skbm.ba
12. ožujka 2020.

SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA

M O S T A R

Krizni stožer

Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

za prevenciju i nadzor infekcija uzrokovanih koronavirusom

Broj: 1811/2/20

Mostar, 11.03.2020.godine

Krizni stožer Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za prevenciju i nadzor infekcija uzrokovanih koronavirusom imenovan Rješenjem Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, broj 984/2/20 od 05.02.2020. godine, sukladno ovlastima iz točke II. navedenog Rješenja, na 7.sastanku održanom dana 11.03.2020.godine, donosi slijedeću:

ODLUKU

O urgentnim stanjima za koje je neophodan prijam i specijalistička intervencija

I

Centar urgentne medicine (CUM)

 • Zbrinjava sva hitna stanja obuhvaćena ovom Odlukom, kao i ostala stanja koja vitalno ugrožavaju pacijenta.

Klinika za unutarnje bolesti

 • akutni infarkt miokarda
 • akutno zatajivanje miokarda
 • maligni poremećaji ritma
 • hipertenzivna kriza
 • akutni metabolički poremećaj
 • plućni edem i akutna respiratorna insuficijencija
 • plućna tromboembolija
 • gastrointestinalna krvarenja
 • hematološka maligna oboljenja
 • jetrena dekompenzacija
 • akutni pankreatitis
 • opstruktivni i hepatocelularni ikterus
 • komplikacije inflamatornih bolesti crijeva
 • reumatska groznica
 • sistemske bolesti u egzacerbaciji
 • akutne komplikacije imunosupresivne i biološke terapije
 • redovne aplikacije biološkog i imunosupresivnog tretmana
 • komplikacije i redovno praćenje bolesnika nakon transplantacije solidnih organa
 • akutna stanja kod pacijenata nakon transplantacije organa
 • akutna renalna insuficijencija
 • oliguria i anuria
 • intoksikacije
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu

Klinike.

Klinika za psihijatriju

 • akutne psihoza
 • tentamen suicidi (u svim oblastima medicine)
 • stanje psihomotorne agitiranosti i agresivno ponašanje
 • sindrom akutne anksioznosti
 • delirantna stanja
 • apstinencijska kriza ovisnika
 • psihički poremećaj kod intoksikacija
 • psihička ili psihosocijalna kriza
 • nuspojave psihofarmaka
 • akatizija
 • akutne distonične reakcije
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu

Klinike.

Klinika za ortopediju

 • frakture kostiju i intraartikularni prijelomi
 • luksacija zglobova
 •  prijelomi kralježnice i karlice
 • ranjavanje lokomotornog aparata
 • akutna gnojna oboljenja zglobova, mišića i kostiju (incizija, evakuacija i drenaža)
 • kompartment sindrom
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu

Klinike.

Klinika za kirurgiju

 • kirurške asfiksije
 • velika vanjska i unutarnja krvarenja
 • akutni toraks
 • akutni abdomen
 • primarna kirurška obrada rane u prijemnoj ambulanti
 • incizije, evakuacije i drenaže abdominalne i torakalne
 • fraktura lubanje
 • posttraumatski poremećaji stanja svijesti
 • posttraumatska krvarenja
 • okluzije krvnih žila
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu

Klinike.

Klinika za ginekologiju i porodništvo:

 • porođaj
 • preeklamsija i eklampsija
 • krvarenja u trudnoći (ablacija placente, placenta previja)
 • profuzna krvarenja ginekološkog porijekla
 • akutni abdomen ginekološkog porijekla
 • povrede genitalnih organa.
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu

Klinike.

Poslovi pedijatra u rodilištu:

 • prvi pregled i zbrinjavanje vitalno ugroženog novorođenčeta (prematuritet, asfiksija, malformacije koje ugrožavaju život novorođenčeta)
 • hitan S.C.
 • hitni postupci i zbrinjavanje novorođenčeta kod pogoršanja općeg stanja i kliničkog nalaza (pad SpO2, cijanoza, dispneja, sepsa…)

Klinika za infektivne bolesti

 • akutne infekcije središnjeg živčanog sustava (meningitis i encefalitis)
 • febrilno stanje s poremećajem svijesti
 • sepsa i SIRS
 • akutni virusni hepatitis

Klinika za ORL i MFK:

 • povrede glave i vrata
 • akutne respiratorne insuficijencije
 • strana tijela u respiratornom i digestivnom traktu
 • intoksikacije antikorozivnim sredstvima
 • otogene komplikacije
 • apscesi i flegmone glave i vrata
 • akutne nagluhosti
 • akutni i kronični sinusitis sa komplikacijama
 • akutna upalna stanja glave i vrata koja respiratorno i digestivno ugrožavaju pacijenta
 • tumori glave i vrata koji respiratorno ugrožavaju pacijenta.
 • vrtoglavice
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu

Klinike.

Klinika za očne bolesti

 • povrede oka (mehaničke i kemijske)
 • strana tijela u oku
 • akutne upale oka
 • akutni glaukom
 • nagli gubitak vida
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu

Klinike.

Klinika za dječje bolesti:

 • poremećaji stanja svijesti
 • epi status
 • febrilne konvulzije
 • napad astme
 • pleuropneumonia praćena febrilnošću
 • RDS novorođenčeta
 • prematurusi
 • neonatalne sepse
 • neonatalni meningitisi
 • hemoragijska bolest neonatusa
 • hiperbilirubinemija koja zahtijeva foto terapiju
 • maligne bolesti
 • anemije težeg stepena koje zahtijevaju transfuziju
 • koagulopatije i trombocitopenije praćene krvarenjem
 • dijabetična ketoacidoza
 • hipoglikemija
 • adrenalna kriza
 • tireotoksikoza
 • hipokalemična tetanija
 • cijanogene krize kod srčanih anomalija
 • supraventikularna paroksizmalna tahikardija
 • aritmije koje zahtijevaju liječenje
 • djeca sa znacima afekcije CNS-a
 • akutne periferne neuropatije
 • toksični gastroenterokolitisi
 • krvarenja iz gastrointestinalnog trakta
 • hipertenzivna kriza
 • nefrotski sindrom
 • akutna trovanja
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu

Klinike.

Odjel za plućne bolesti i tuberkulozu

 • teški napad astme
 • krv u sputumu
 • plućna embolija
 • sve opsežne infiltracije pluća
 • karcinomi pluća, novootkriveni karcinomi pluća
 • akutna respiratorna insuficijencija i akutizacija kronične respiratorne insuficijencije
 • akutno plućno srce
 • radiol.Tbc pluća i sumnja na Tbc pluća
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu

Odjela.

Klinika za neurologiju

 • moždani udar
 • subarahnoidalno krvarenje
 • sindrom cauda equinae
 • akutna glavobolja
 • akutni vertigo
 • epileptički napad
 • epileptički status
 • mijastenična kriza
 • poremećaji stanja svijesti
 • flakcidna paraplegija
 • epileptični napadaj
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu Klinike.

Klinika za kožne i spolne bolesti

 • urticaria ac
 • anafilaktičke reakcije različitih etiologija
 • toksična bulozna epidermoliza (SY Liell) ili druge bulozne dermatoze
 • eritrodermije
 • teži oblici SY Stivens – Jonson
 • purpure, vaskulitisi ili krvarenja u koži koja zahvaćaju veću površinu kože i/ili vidljivih sluznica
 • profuzna krvarenja zbog rupture varikoziteta na donjim ekstremitetima
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu

Klinike.

Klinika za urologiju

 • upalne bolesti urogenitalnog sustava
 • akutni skrotum
 • zastojna uropatija
 • trauma urogenitalnog sustava
 • tumori urogenitalnog sustava
 • retencija urina
 • Fournierova gangrena
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu

Klinike

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 • pruža usluge hospitaliziranim pacijentima.

Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje

 • radi kontinuirano za sva hitna stanja obuhvaćena ovom Odlukom sve vitalno

ugrožene pacijente koji zahtijevaju pregled i intervenciju anesteziologa, kao i sve

operativne zahvate koji bi odgađanjem mogli ugroziti pacijenta, ali bez anesteziološke

ambulante i operativnih zahvata koji vitalno ne ugrožavaju pacijenta

Centar za dijalizu – nastavlja rad s pacijentima po redovnom programu.

Klinički zavod za radiologiju obustavlja hladne dijagnostičke pretrage, osim za bolesnike sa malignim oboljenjima gdje se postupa po ustaljenom algoritmu.

Klinika za onkologiju nastavlja rad s pacijentima  na način da se smanji protok pacijenata, a po potrebi i izvrši izmjenu načina rada u dvije smjene.

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku radi kontinuirano za pacijente unutar ustanove (bez vanjskih pacijenata).

Transfuzijski centar radi kontinuirano (bez vanjskih pacijenata).

Centar za kliničku farmakologiju radi kontinuirano.

Zavod za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku radi kontinuirano za pacijente unutar ustanove.

Klinički Zavod za patologiju, citologiju i sudsku medicinu radi obdukcije i sve poslove koji ne dopuštaju odgađanje.

Zavod za nuklearnu medicinu radi kontinuirano za pacijente unutar ustanove.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   Predsjednik Kriznog stožera

                                                                                             Prof.dr.sc. Ante Kvesić, dr. med.

Dostaviti:                                                                                                

1.Imenovanim Klinikama / zavodima/službama

2.Kriznom stožeru

3.Domovima zdravlja HNŽ,ZHŽ

4.Županijska bolnica „dr.fra Mihovil Sučić“ Livno

5.Pismohrani

Home  /  2020  /  ožujak

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJESTI PREDMET NABAVE:Mobilni digitalni RTG uređaj:multifunkcionalni portabilni ultrazvučni sistem i respiratori za potrebe Izolacijskog bloka Klinike za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
11. ožujka 2020.

Home  /  2020  /  ožujak

Pregovarački špstupak bez objave obavijesti

Novosti - skbm.ba
10. ožujka 2020.

Home  /  2020  /  ožujak

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Novosti - skbm.ba
6. ožujka 2020.

Home  /  2020  /  ožujak

Odluka o poništenju postupka nabave

Novosti - skbm.ba
5. ožujka 2020.