Home  /  2017  /  ožujak

Plan javnih nabava 2017.

Novosti - skbm.ba
30. ožujka 2017.

Home  /  2017  /  ožujak

Za najpovoljnijeg ponuditelja u konkurentskom postupku javne nabave uredskog materijala za godišnje potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka "Logotip" d.o.o., Vaganska 5, 88 220 Široki Brijeg, te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj

Novosti - skbm.ba
23. ožujka 2017.

Home  /  2017  /  ožujak

Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave brašna i peciva za godišnje potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, objavljene na Portalu javnih nabava broj: 329-1-1-8-3-8/17 od 19.01.2017. godinem utvrđuje se tvrtka PI "GRADSKA PEKARA" d.o.o. JABLANICA, Stara Kasarna bb, 88 420 Jablanica te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
3. ožujka 2017.