Home  /  Organizacijske jedinice  /  Ured za nadzor i unaprjeđenje kakvoće

Ured za nadzor i unaprjeđenje kakvoće

Voditeljica Ureda: dr.sc. Ana Vidačak, dr. med.
Kontakt: 036/336-574
E-adresa: uredzakvalitetu@skbm.ba
Adresa:    Ulica Kralja Tvrtka b.b. (lokacija stare Kirurgije)

SKB Mostar nastoji aktivno sudjelovati u aktivnostima koje se organiziraju od strane Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu FBiH  te su s obzirom na takav stav djelatnici naše zdravstvene ustanove prolazili edukacije za koordinatore kvalitete čime su osposobljeni za svakodnevno upravljanje programom poboljšanja sigurnosti i kvalitete u SKB Mostar, kao i za održavanje veze sa naprijed navedenom Agencijom.

S obzirom na sve naprijed navedeno Ured za nadzor i unaprjeđenje kakvoće obavlja slijedeće poslove:

 • Sudjeluje u izradi planova upravljanja kvalitetom i upravljanja rizikom organizacijskih jedinica, te prati njihovu realizaciju;
 • Surađuje sa Agencijom za kontrolu kvalitete i akreditaciju BiH, povjerenstvima drugih zdravstvenih ustanova i drugim institucijama iz ovog područja;
 • Izrađuje izvještaje i analize iz oblasti upravljanja kvalitetom;
 • Pruža pomoć ravnatelju u obavljanju poslova iz svog djelokruga, te obavlja druge poslove po nalogu ravnatelja;
 • Vodi brigu o stalnom podizanju razine kvalitete zdravstvene zaštite u bolnici, te brine o uspostavi sustava poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvene ustanove;
 • Uspostavlja indikatore kvalitete i vrši njihovo praćenje;
 • Vrši mjerenje zadovoljstva bolesnika i djelatnika (kroz ankete i sl.);
 • Analizira podatke istraživanja i daje prijedloge za racionalizaciju i osuvremenjivanje kvalitete rada zdravstvene ustanove;
 • Surađuje s predstojnicima klinika, voditeljima odjela, pročelnicima zavoda i centara kao i šefovima službi, te drugim ustrojbenim jedinicama bolnice posebno u vezi s uvođenjem međunarodnih standarda kvalitete u poslovanje bolnice;
 • Prikuplja bitne podatke i informacije potrebne za unutarnju i vanjsku provjeru kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga;
 • Obavlja unutarnje provjere kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga temeljem općeg akta zdravstvene ustanove;
 • Definira parametre kvalitete zdravstvenih usluga;
 • Sudjeluje kod vanjske provjere kvalitete i sigurnosti usluga u zdravstvenoj ustanovi;
 • Sudjeluje u izradi politika i procedura, protokola, kliničkih putova i vrši standardizaciju medicinske i druge dokumentacije;
 • Kontrolira primjenu uspostavljenih standarda (primjena politika i procedura, popunjavanje medicinske i druge dokumentacije i sl.);
 • Brine o primjeni najnovijih stavova za poboljšanje kakvoće rada svih djelatnika SKB Mostar;
 • Preporučuje mjere u cilju unaprjeđenja pružene zdravstvene usluge u bolnici, te poduzima mjere kontrole svih oblika rada sa bolesnicima;
 • Vrši ocjenu postignutih rezultata i procjenjuje mogućnosti akreditacije;
 • Bavi se upravnim poslovima u vezi poboljšanja kvalitete i sigurnosti;
 • Prati provođenje zadataka nakon izvršene akreditacije.

Osnovni zadatak Ureda je da, u suradnji sa organizacijskim jedinicama, realizira zakonsku obvezu uspostave, održavanja i unaprjeđenja sustava poboljšanja kvalitete i sigurnosti.

Uspostavljanje, održavanje i unaprjeđenje sustava poboljšanja kvalitete i sigurnosti dalje ima za cilj certifikaciju i akreditaciju.

S obzirom na naprijed navedeno u SKB Mostar održana je edukacija iz uspostave kvalitete i sigurnosti u zdravstvu.

Navedenu edukaciju provela je Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu FBiH, a istu je prošao određeni broj djelatnika sa svake klinike/odjela/zavoda SKB Mostar.

Također, 2014. godine izvršena je akreditacija Klinike za ginekologiju i porodništvo SKB Mostar, a koja je reakreditirana 2017. godine.

Akreditacijom je SKB Mostar stekla status „Bolnica – prijatelj beba“, a isti je zadržan do ovog trenutka.