Home  /  Telefonski imenik

Telefonski imenik

Kat -1

KLINIČKI ZAVOD ZA PATOLOGIJU, CITOLOGIJU I SUDSKU MEDICINU
Prijemna patologije336-111
Administrativni ured342-954
Citološka ambulanta336-129
SLUŽBA CENTRALNE STERILIZACIJE
Administrativni ured336-200
SLUŽBA ZA MEDICINSKU OPSKRBU
Ljekarna336-120
SLUŽBA ZA TEHNIČKE DJELATNOSTI
dipl.ing.str Tihomir Ćavar 341-968
VODITELJ SLUŽBE dipl.ing.građ Robert Glibić 336-342
dipl.ing.str Damir Matijević 341-960
dipl.ing.str Mirela Vujević 336-564
Prijem radnih naloga 336-337
Administracija – Fax 341-950
Odsjek za higijenu 336-343
Voditelj službe za zaštitu 336-118
Magacin 336-353
Centar za informatiku 336-499
TEP 341-961
ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Laboratorij341-921
ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU
Administrativni ured341-972

Kat 0

CENTRALNA RECEPCIJA
Recepcija336-005
Recepcija336-100
Recepcija336-101
CENTAR ZA URGENTNU MEDICINU I HITNI PRIJAM
Prijavnica CUM / glavni pult (trijaža)336-102
Blagajna336-139
POLIKLINIČKE AMBULANTE
Ured glavne sestre poliklinike336-197
Anesteziološka ambulanta336-172
Opća kirurška ambulanta336-169
Neurološka ambulanta336-151
Gipsaona336-165
Ortopedska ambulanta336-167
Ambulanta urologije336-162
Prijemna neurološka ambulanta336-151
EEG kabinet336-154
Dječija ambulanta336-155
Kolor dopler kabinet336-153
 EMNG kabinet336-152
UZV trudnice336-175
Ginekološka ambulanta336-176
Trudnička ambulanta336-173
Ambulanta otorinolaringologije336-157
Ambulanta oralne kirurgije 1336-163
Ambulanta za MFK 1336-156
Ambulanta za MFK 2336-164
Traumatološka ambulanta336-168
Ambulanta plućno336-136
Kabinet za bronhoskopiju336-133
Spirometrija336-166
Ambulanta spec. očno336-145
Kabinet za stražnji segment336-146
Blagajna336-139
Kabinet za leće336-159
Kabinet za glaukom336-147
Kabinet za ortoptiku336-149
Kabinet za audiometriju336-161
Koloproktološka ambulanta336-171
Ortopedska ambulanta336-167
Ambulanta za terapiju boli
Neurokirurška ambulanta
336-172
336-155

KLINIČKI ZAVOD ZA RADIOLOGIJU
Glavna recepcija341-963

Kat 1

ODJEL ZA ANESTEZIJU, REANIMACIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
Administrativni ured336-201
 Postoperativno kardio-intenzivno liječenje336-185
Anesteziološka ambulanta336- 171

Kat 2

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO
Informacije336-231
Rađaona336-210
UZV trudnice336-175
Ginekološka ambulanta336-176
Trudnička ambulanta336-173

Kat 3

KLINIKA ZA UROLOGIJU
Sestrinska soba336-237
Ambulanta urologije336-162

Kat 4

KLINIKA ZA KIRURGIJU
Administracija336-261
Opća kirurška ambulanta336-169
KLINIČKI ODJEL ZA ABDOMINALNU KIRURGIJU
Abdomen sestrinska soba336-261
KLINIČKI ODJEL ZA TORAKALNU KIRURGIJU
Torakalna kirurgija-ambulanta336-256
KLINIČKI ODJEL ZA KARDIOKIRURGIJU

Poluintenzivna

KLINIČKI ODJEL ZA DJEČJU KIRURGIJU

336-269

336-257

KLINIČKI ODJEL ZA VASKULARNU KIRURGIJU
Ambulanta336-290

Kat 5

KLINIČKI ODJEL ZA PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU KIRURGIJU
Ambulanta336-290
KLINIČKI ODJEL ZA TRAUMATOLOGIJU
Sestrinska soba336-291
KLINIKA ZA ORTOPEDIJU
Sestrinska soba336-281
Ortopedska ambulanta336-167

Kat 6

KLINIKA ZA NEUROKIRURGIJU
Ambulanta336-318
Neurokirurška ambulanta336-170
KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
Sestrinska soba336-317
Ambulanta spec. očno336-145
KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU
Sestrinska soba336-306
Ambulanta MFK336-156
Ambulanta ORL336-157

Kat 7

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU
Sestrinska soba336-330
Ambulanta336-151
ODJEL ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC
Odjeljenska soba336-341
Ambulanta336-136

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI S CENTROM ZA DIJALIZU

-1 KAT
Ambulanta336-524
Kabinet za UZV dijagnostiku abdomena336-075
Kabinet za ehokardiografiju336-07613:00-14:00
Kabinet za ergometriju i holterkardiografiju336-07812:00-13:00
Kabinet za gastroskopiju i kolonoskopiju341-95812:00-13:00
Kabinet za TEE336-076
Kabinet za kontrolu elektrostimulatora336-077
Dnevna nefrološka bolnica 336-179
Nefrološka ambulanta336-083
Ambulanta za transplantirane bolesnike336-083
Dnevna bolnica za peritonejsku dijalizu336-083
Ambulanta za peritonejsku dijalizu336-083
Internistička i kardiološka ambulanta336-524
Ambulanta za reumatologiju i imunologiju336-135
Dnevna imunološka bolnica336-135
Ambulanta za psihološko savjetovanje336-181
Hematološka ambulanta336-079
PRIZEMLJE
Centrala  336-558
Prijemna ambulanta – sestre 336-062
Internistička ambulanta 336-524
Kardiološka ambulanta 336-524
Nefrološka ambulanta 336-524
UZV ambulanta 336-075
Endokrinološka i dijabetološka ambulanta 336-072
Hematološka ambulanta (Zbog bolje procjene narudžba molimo pošaljite nalaze e-mailom kao i kontakt tel.)- hematologija@skbm.ba

Imunološka ambulanta

336-079

336-135
Dnevna bolnica sa savjetovalištem za dijabetičare 12:00-13:00  336-381

TRANSFUZIJSKI CENTAR

Prijam341-965

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI

Ambulanta336-090

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

SUTEREN
Administracija336-444
Dnevna bolnica336-456

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU

Administrativni ured336-401

ZAVOD ZA MIKROBIOLOGIJU I MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU

Centrala336-252

KLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Centrala336-571

KLINIKA ZA KOŽNE I SPOLNE BOLESTI

Odjeljenska soba336-573
Specijalistička ambulanta336-572

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI

Administracija336-581

RAVNATELJSTVO SKB MOSTAR

Tajništvo ravnateljstva336-500
Služba za pravne, kadrovske i opće poslove
Protokol
336-529
336-501
Služba za pravne, kadrovske i opće poslove336-513 336-514
Služba za ekonomsko financijske poslove336-505
Ured za nadzor i unaprjeđenje kakvoće336-574
Ured za odnose s javnošću336-537
Ured za unutarnju reviziju336-516
Arhiva336-538
Protokol
Ured za komisijske uputnice
336-566
336-565