Home  /  Telefonski imenik

Telefonski imenik

Kat -1

KLINIČKI ZAVOD ZA PATOLOGIJU, CITOLOGIJU I SUDSKU MEDICINU
Prijemna patologije 336-111
Administrativni ured 342-954
Citološka ambulanta 336-129
SLUŽBA CENTRALNE STERILIZACIJE
Administrativni ured 336-200
SLUŽBA ZA MEDICINSKU OPSKRBU
Ljekarna 336-120
SLUŽBA ZA TEHNIČKE DJELATNOSTI
Tehnička služba 341-960
ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Laboratorij 341-921
ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU
Administrativni ured 341-971

Kat 0

CENTRALNA RECEPCIJA
Recepcija 336-005
Recepcija 336-100
Recepcija 336-101
CENTAR ZA URGENTNU MEDICINU I HITNI PRIJAM
Prijavnica CUM / glavni pult (trijaža) 336-102
Blagajna 336-139
POLIKLINIČKE AMBULANTE
Ured glavne sestre poliklinike 336-197
Anesteziološka ambulanta 336-172
Opća kirurška ambulanta 336-169
Neurološka ambulanta 336-151
Gipsaona 336-165
Ortopedska ambulanta 336-167
Ambulanta urologije 336-162
Prijemna neurološka ambulanta 336-151
EEG kabinet 336-154
Dječija ambulanta 336-155
Kolor dopler kabinet 336-153
 EMNG kabinet 336-152
UZV trudnice 336-175
Ginekološka ambulanta 336-176
Trudnička ambulanta 336-173
Ambulanta otorinolaringologije 336-157
Ambulanta oralne kirurgije 1 336-163
Ambulanta za MFK 1 336-156
Ambulanta za MFK 2 336-164
Traumatološka ambulanta 336-168
Ambulanta plućno 336-136
Kabinet za bronhoskopiju 336-133
Spirometrija 336-166
Ambulanta spec. očno 336-145
Kabinet za stražnji segment 336-146
Blagajna 336-139
Kabinet za leće 336-159
Kabinet za glaukom 336-147
Kabinet za ortoptiku 336-149
Kabinet za audiometriju 336-161
Koloproktološka ambulanta 336-171
Ortopedska ambulanta 336-167
Ambulanta za terapiju boli 336-172
KLINIČKI ZAVOD ZA RADIOLOGIJU
Glavna recepcija 341-963

Kat 1

ODJEL ZA ANESTEZIJU, REANIMACIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
Administrativni ured 336-201
 Postoperativno kardio-intenzivno liječenje 336-185
Anesteziološka ambulanta 336- 171

Kat 2

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO
Informacije 336-231
Rađaona 336-210
UZV trudnice 336-175
Ginekološka ambulanta 336-176
Trudnička ambulanta 336-173

Kat 3

KLINIKA ZA UROLOGIJU
Sestrinska soba 336-237
Ambulanta urologije 336-162

Kat 4

KLINIKA ZA KIRURGIJU
Administracija 336-261
Opća kirurška ambulanta 336-169
KLINIČKI ODJEL ZA ABDOMINALNU KIRURGIJU
Abdomen sestrinska soba 336-261
KLINIČKI ODJEL ZA TORAKALNU KIRURGIJU
Torakalna kirurgija-ambulanta 336-256
KLINIČKI ODJEL ZA KARDIOKIRURGIJU

Poluintenzivna

KLINIČKI ODJEL ZA DJEČJU KIRURGIJU

336-269

336-257

KLINIČKI ODJEL ZA VASKULARNU KIRURGIJU
Ambulanta 336-290

Kat 5

KLINIČKI ODJEL ZA PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU KIRURGIJU
Ambulanta 336-290
KLINIČKI ODJEL ZA TRAUMATOLOGIJU
Sestrinska soba 336-291
KLINIKA ZA ORTOPEDIJU
Sestrinska soba 336-281
Ortopedska ambulanta 336-167

Kat 6

KLINIKA ZA NEUROKIRURGIJU
Ambulanta 336-318
Neurokirurška ambulanta 336-170
KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
Sestrinska soba 336-317
Ambulanta spec. očno 336-145
KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU
Sestrinska soba 336-306
Ambulanta MFK 336-156
Ambulanta ORL 336-157

Kat 7

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU
Sestrinska soba 336-330
Ambulanta 336-151
ODJEL ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC
Odjeljenska soba 336-341
Ambulanta 336-136

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI S CENTROM ZA DIJALIZU

-1 KAT
Ambulanta 336-524
Kabinet za UZV dijagnostiku abdomena 336-075
Kabinet za ehokardiografiju 336-076
Kabinet za ergometriju i holterkardiografiju 336-078
Kabinet za gastroskopiju i kolonoskopiju 336-553
Kabinet za EKG 336-057
Kabinet za kontrolu elektrostimulatora 336-077
PRIZEMLJE
Centrala  336-558
Prijemna ambulanta – sestre 336-062
Internistička ambulanta 336-524
Kardiološka ambulanta 336-524
Nefrološka ambulanta 336-524
UZV ambulanta 336-075
Endokrinološka i dijabetološka ambulanta 336-072
Hematološka ambulanta

Imunološka ambulanta
336-079

336-130

TRANSFUZIJSKI CENTAR

Prijam 341-965

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI

Ambulanta 341-967

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

SUTEREN
Administracija 336-444
Dnevna bolnica 336-456

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU

Administrativni ured 336-401

ZAVOD ZA MIKROBIOLOGIJU I MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU

Centrala 336-252

KLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Centrala 336-571

KLINIKA ZA KOŽNE I SPOLNE BOLESTI

Odjeljenska soba 336-573
Specijalistička ambulanta 336-572

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI

Administracija 336-581

RAVNATELJSTVO SKB MOSTAR

Tajništvo ravnateljstva 336-500
Služba za pravne, kadrovske i opće poslove 336-529
Služba za pravne, kadrovske i opće poslove 336-513 336-514
Služba za ekonomsko financijske poslove 336-505
Ured za nadzor i unaprjeđenje kakvoće 336-574
Ured za odnose s javnošću 336-537
Ured za unutarnju reviziju 336-516
Arhiva 336-538
Protokol 336-565