Home  /  Organizacijske jedinice  /  Ured za unutarnju reviziju

Ured za unutarnju reviziju

Mr.sc. Danijela Gagro, dipl.oec.
Voditeljica Ureda:  mr. sc. Danijela Gagro, dipl. ecc.
Kontakt: 036/336-504;    036/336-516
E-adresa: internarevizija@skbm.ba;    revizija.skb@gmail.com
Adresa: Ulica Kralja Tvrtka b.b.

Ured za unutarnju reviziju SKB Mostar utemeljen je 2012. godine i  sastoji se od Tima za reviziju kojega čine rukovoditelj Ureda i dva unutarnja revizora.

Unutarnja revizija se definira kao neovisno, objektivno uvjeravanje i konzultantska aktivnost kreirana s ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje organizacije osiguravajući sistematičan, discipliniran pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja.

Unutarnja revizija obavlja se u skladu sa Zakonom o unutarnjoj reviziji u javnome sektoru u Federaciji BiH,  Međunarodnim standardima profesionalne prakse unutarnje revizije i propisima kojima se uređuje oblast unutarnje revizije u javnom sektoru Federacije BiH, Kodeksom profesionalne etike za interne revizore, Metodologijom rada interne revizije i Poveljom unutarnje revizije.

Uloga unutarnje revizije je da na temelju utvrđivanja potencijalnih rizika u procesima i aktivnostima procijeni, sagleda i izvijesti o:

  • efikasnosti i adekvatnosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u svrhu kontroliranja rizika,
  • usuglašenosti sa zakonima i propisima,
  • pouzdanosti, točnosti i sveobuhvatnosti financijskih i drugih poslovnih informacija,
  • efektivnosti, efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja,
  • zaštiti imovine i drugih resursa i poduzimanju mjera protiv mogućih gubitaka, zbog zlouporabe, lošeg upravljanja, grešaka, prijevara i nepravilnosti,
  • poštovanju i adekvatnosti politika i procedure za upravljanje rizicima u organizaciji, odnosno da su aktivnosti zaposlenih u skladu s politikama, standardima, procedurama i važećim zakonskim i podzakonskim propisima,
  • poduzetim mjerama rukovoditelja subjekta revizije odnosno organizacije, po preporukama unutarnje revizije, s ciljem otklanjanja utvrđenih slabosti i nepravilnosti.

Unutarnja revizija pruža podršku organizaciji u ostvarivanju ciljeva i to:

  • Izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije baziranih na procjeni rizika te obavljanjem pojedinačnih revizorskih projekata u skladu sa usvojenim planovima;
  • Procjenom prikladnosti i efektivnosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na: utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanosti i sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija, efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti poslovanja, zaštiti imovine i informacija, obavljanje zadataka i ostvarivanje ciljeva;
  • Davanjem preporuka za poboljšanje poslovanja.