Home  /  O nama  /  Osnovne informacije

Osnovne informacije


Sveučilišna klinička bolnica (SKB) Mostar je javna zdravstvena ustanova u vlasništvu Federacije BiH i četiri županije/kantona  zajedno, koja je osnovana sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10), kao i odlukama o preuzimanju osnivačkih prava od strane osnivača sukladno članku  53, stavak 3.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Osnivači  SKB Mostar su:

 • Federacija BiH,
 • Hercegovačko-neretvanska županija/kanton,
 • Zapadnohercegovačka županija/kanton,
 • Hercegbosanska županija/kanton,
 • Srednjobosanska županija/kanton.

Djelatnost  SKB Mostar je:

Specijalističko-konzultativna djelatnost i bolnička zdravstvena djelatnost, kao i zdravstvena djelatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1. Specijalističko-konzultativna djelatnost u okviru koje se:

 • pružaju izvanbolničke zdravstvene usluge radi osiguravanja podrške  primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj djelatnosti, kao i s ciljem povećanja stupnja rješavanja zdravstvenih problema pacijenata i racionalnijeg korištenja resursa u zdravstvu,
 • obavlja dijagnostiku i liječenje povrijeđenih i oboljelih primjenom standardnih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka,
 • obavlja potpunu medicinsku rehabilitaciju.

2. Bolnička zdravstvena djelatnost u okviru koje:

 • obavlja stacionarno liječenje svih nivoa zdravstvene zaštite odnosno sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite primjenom standardnih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka tijekom 24 sata,
 • obavlja konzilijarnu zaštitu uz sudjelovanje konzilija zdravstvenih radnika različitih specijalnosti,
 • uvodi nove zdravstvene tehnologije, koje podrazumijevaju sve zdravstvene metode i postupke koji se mogu koristiti u cilju unapređivanja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i liječenju bolesti, povredama i rehabilitaciji i koje obuhvaćaju sigurne,
  kvalitetne i efikasne lijekove i medicinska sredstva, medicinsku opremu, medicinske procedure, medicinski software, kao uvjete za pružanje zdravstvene zaštite na način predviđen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i propisima koji su donijeti na osnovu ovog zakona,
 • obavlja transfuziološku djelatnost u skladu sa Zakonom o krvi i krvnim sastojcima („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/10),
 • obavlja opskrbu lijekovima i medicinskim sredstvima kroz bolničku ljekarnu suglasno Zakonu o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10) i Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima (Službeni glasnik BiH, broj 58/08) kao i propisima donesenim na temelju tih zakona,
 • vrši zdravstveno prosvjećivanje pacijenata i upoznavanje pacijenta o njegovima pravima, obavezama i odgovornostima suglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH, broj 40/10),
 • pruža stručno-metodološku pomoć,
 • obavlja stručno osposobljavanje i obrazovanje svih profila zdravstvenih radnika i nivoa stručnosti na način da organizira nastavu na osnovu ugovora za potrebe fakulteta i škola zdravstvenog usmjerenja te organizira i provodi specijalističko i subspecijalističko usavršavanje iz oblasti specijalnosti zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika,
 • sudjeluje u izvođenju dodiplomske i postdiplomske nastave na svim fakultetima zdravstvenog usmjerenja suglasno odobrenju za obavljanje nastave u nastavnim zdravstvenim ustanovama koje daje javno sveučilište na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva i uz prethodno pribavljeno mišljenje fakulteta zdravstvenog usmjerenja, a sukladno odredbama članka 104. i 105. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona,
 • obavlja znanstveno-istraživački rad, medicinska i znanstvena ispitivanja, kao i klinička ispitivanja u djelatnostima za koje je registrirana.

3. Zdravstvena djelatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u okviru koje naročito:

 • obavlja dijagnostiku i liječenje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih i subspecijalistički djelatnosti primjenom najsuvremenijih standardnih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka tijekom 24 sata,
 • obavlja konzilijarnu zaštitu uz sudjelovanje konzilija zdravstvenih radnika različitih specijalnosti,
 • uvodi nove zdravstvene tehnologije, koje podrazumijevaju sve zdravstvene metode i postupke koji se mogu koristiti u cilju unapređivanja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i liječenju bolesti, povredama i rehabilitaciji i koje obuhvaćaju sigurne, kvalitetne i efikasne lijekove i medicinska sredstva, medicinsku opremu medicinske procedure, medicinski software, kao uvjete za pružanje zdravstvene zaštite,
 • obavlja nastavno edukativni rad za potrebe fakulteta zdravstvenog usmjerenja, znanstveno-istraživački rad, medicinska i znanstvena ispitivanja, kao i klinička ispitivanja u djelatnostima za koje je registrirana.

Klinička bolnica Mostar je utemeljena rješenjem Ministarstva zdravstva Hrvatske Republike Herceg-Bosne 2. kolovoza 1994. godine, a upisana je u registar Višeg suda u Mostaru 14. rujna iste godine. Početkom 2009. godine novi bolnički objekt smješten na Bijelom Brijegu otpočeo je s radom u punom kapacitetu, čime se priča duga tri desetljeća o dovršetku izgradnje bolničkog objekta, privela kraju. Upravno vijeće KB Mostar na sjednici održanoj 20. siječnja 2009. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru jednoglasno je donijelo odluku o proglašenju Kliničke bolnice Mostar – Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar.

Upravno vijeće Sveučilišne kliničke bolnice Mostar je na sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine donijelo Odluku da se za ravnatelja izabere prof.dr.sc. Ante Kvesić, dr.med. Nakon suglasnosti federalnog ministra zdravstva, Upravno vijeće je donijelo Odluku o imenovanju ravnatelja SKB-a Mostar.

SKB Mostar je nastavni i znanstveno istraživački temelj Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i najveća je zdravstvena ustanova u Hercegovini. Sveučilišna klinička bolnica Mostar ostvaruje suradnju s mnogim bolničkim centrima iz BiH i susjedne Republike Hrvatske. Izdvajamo: Klinički bolnički centar Split, Kliničku bolnicu Dubrava, Klinički bolnički centar Rebro, Klinički bolnički centar Sestara milosrdnica Zagreb, Opću bolnicu „Josip Barbot“ Koprivnica, UKC Tuzla, UKC Sarajevo itd.

Glede ostvarenja svoje misije i očekivanja korisnika svojih usluga uprava i djelatnici SKB-a Mostar rukovode se slijedećim vrijednostima:

 • služiti zajednici kao medicinsko središte izvrsnosti koje osigurava kvalitetnu zdravstvenu skrb i educiranje zdravstvenih djelatnika;
 • korisnicima usluga pružiti najbolju zdravstvenu zaštitu utemeljenu na najboljoj kliničkoj praksi te odgovornosti i humanosti našeg osoblja.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar trenutno ima kapacitet od oko 800 kreveta. Godišnje se rade milijuni pregleda, a dnevno se obavlja više od 40 operacija. Ustroj SKB-a Mostar obuhvaća: petnaest (15) klinika, četiri (4) odjela, pet (5) zavoda, osam (8) službi, tri (3) centra i tri (3) ureda i 1 RJ (radna jedinica).


SKB Mostar kroz  brojke za 2021. god.

Zaposlenici 2021.

 • Ukupno 2.417
 • Zdravstveni djelatnici VSS 430 (Liječnici 407)
 • Zdravstveni djelatnici SSS 1.003
 • Zdravstveni djelatnici VŠS 249
 • Zdravstveni suradnici 40
 • Ukupno zdravstvenih djelatnika 1.682
 • Nezdravstveni djelatnici 695

Učinak 2021.

 • Broj hospitaliziranih pacijenata 26.438
 • Broj polikliničkih – specijalističkih pregleda 255.925
 • Ukupan broj malih ili ambulantnih operativnih zahvata 7.047
 • Ostvareno je 144.362 bolno – opskrbnih dana
 • Obavljeno je 6.628 velikih operativnih zahvata
 • Medicinska dijagnostika 3.550.750
 • Broj poroda 1.850
 • Broj kreveta 784

Spoj znanosti i medicine

Od 2005. godine do danas na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, akademski stupanj doktora znanosti steklo  je 66 liječnika, uposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar koji su nakon toga stekli i odgovarajuća znanstveno nastavna zvanja. Neki su prije toga stekli i akademski stupanj magistra znanosti nakon čega su mogli  prijaviti doktorat izvan doktorskoga studija (bez slušanja nastave), a drugi su (nakon 2012. god.) upisivali doktorski trogodišnji studij.

Trenutno su 108 liječnika, uposlenika SKB Mostar, upisana na znanstveni doktorski studij i nalaze se u nekoj od faza studija (slušanje nastave, prijava i obrana teme, izrada i obrana rada).