Home  /  2016  /  prosinac

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave goriva za godišnje, sukcesivne potrebe, Prometne službe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se HIFA d.o.o. Tešanj, Krndija bb, 74 260 Tešanj, te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
14. prosinca 2016.

Home  /  2016  /  prosinac

Usluge redovnog periodičnog servisa 3 (tri) plazma sterilizatora Johnson&Johnson STERAD 100S (ser.br. 090436 za potrebe OP trakta, ser. br. 090317 i 090318 za potrebe Službe centralne sterilizacije) i zamjenu printera za printanje izvješća o parametrima o ciklusa sterilizacija na plazma sterilizatoru Johnson&Johnson STERAD 100S ser.br. 090436 za potrebe OP trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
13. prosinca 2016.

Home  /  2016  /  prosinac

Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave lož ulja za godišnje, sukcesivne potrebe, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka BTG d.o.o Tomislavgrad, Kolo bb 88 240 Tomislavgrad, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
8. prosinca 2016.

Home  /  2016  /  prosinac

Nabava hrane

Novosti - skbm.ba
6. prosinca 2016.

Home  /  2016  /  prosinac

Servisiranje(opravka) angiografskog uređaja GE INNOVA 4100 ser.br.544631BU5 (2201DE2) za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
6. prosinca 2016.

Home  /  2016  /  prosinac

Usluge servisa (popravka) videobronhoskopa Olympus BF-1TH 190 ser. br. 2400788, za potrebe Polikliničke djelatnosti – Kabinet za bronhoskopiju, i servisa (popravka) videogastroskopa Olympus GIF-H180 ser. br. 2004423 za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu (endoskopski kabinet), Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Novosti - skbm.ba
5. prosinca 2016.