Home  /  Organizacijske jedinice  /  Klinika za ginekologiju i porodništvo

Klinika za ginekologiju i porodništvo

Prof.dr.sc. Vajdana Tomić, dr.med.
Predstojnica Klinike: prof. dr. sc. Vajdana Tomić, dr. med.
Glavna sestra Klinike: dr. sc. Olivera Perić, dipl. med. sestra
Kontakt: 036/336-231 / Fax.: 336/336-211
E-adresa: ginekologija@skbm.ba
Adresa: Bijeli Brijeg b.b. (glavni objekt SKBM) – etaža 2 – Odsjek perinatologije | etaža 3 – Odjel ginekologije i Odjel ginekološke onkologije
Smjernice za pacijente – Klinike za ginekologiju i porodništvo…

Organizacija i kadrovska struktura Klinike za ginekologiju i porodništvo

Prostorije koje pripadaju Klinici nalaze se u prizemlju te na 2. i 3. katu glavne zgrade SKB Mostar. Na 2. katu nalazi se Odjel perinatologije koji u svom sastavu ima ukupno 50 kreveta te Rađaonicu s operacijskom salom. Na 3. katu se nalazi Odjel ginekologije s 26 kreveta, od kojih je 6 u Jedinici poluintenzivne njege. Poliklinička djelatnost obavlja se u prizemlju i uključuje četiri ambulante: perinatološku, ginekološku, ultrazvučnu i onkološku.

Klinika se dijeli u organizacijske jedinice:

 1. Odjel perinatologije

 • Odsjek za fetalnu i maternalnu medicinu
 • Odsjek rađaonice s operacijskom salom
 • Odsjek babinjača
 • Odsjek neonatologije

2. Odjel ginekologije

 • Odsjek opće ginekologije s ginekološkom urologijom
 • Odsjek za endokrinologiju i humanu reprodukciju
 • Odsjek poluintenzivne njege

3. Odjel za ginekološku onkologiju

 • Odsjek poluintenzivne njege

4. Poliklinički odsjek s dnevnom bolnicom

Odsjek za fetalnu i maternalnu medicinu

U odsjeku za fetalnu i maternalnu medicinu je 20 kreveta raspoređenih u 5 soba, svaka sa zasebnim sanitarnim čvorom i mini kuhinjskim blokom. U odsjeku se hospitaliziraju trudnice čija je trudnoća  visokorizična te zahtijeva proširenu bolničku dijagnostiku, intenzivan nadzor i liječenje. Najčešće su to trudnoće komplicirane hipertenzijom ili dijabetesom, višeplodne trudnoće i trudnoće sa znakovima prijevremenog porođaja. U odsjeku se svakodnevno obavlja jutarnja i poslijepodnevna vizita. U rutinskom radu koristimo metode suvremenog antenatalnog nadzora.

Rađaonica s operacijskom salom

Rađaonica se sastoji od prijemne ambulante, predrađaonice s 4 kreveta i 4 odvojene rađaonske prostorije koje osiguravaju privatnost rodilja. Kao rodilište „prijatelj novorođenčadi“, provodimo praksu da se novorođenče nakon poroda odmah stavlja na majku da se uspostavi kontakt „koža na kožu“ te na prvi podoj kako bi se ispunili uvjeti „zlatnog sata“. Porođaju može prisustvovati budući otac djeteta ili bliska osoba ukoliko to trudnica želi. Pratnja na porođaju mora imati laboratorijski verificiran BAT ili PCR test na COVID-19, ne stariji od 48 sati (dok traju epidemiološke mjere tijekom pandemije COVID-19).

Odsjek babinjača

Odsjek babinjača ima 26 kreveta koji su raspoređeni u  6 soba od čega su 2 sobe predviđene za smještanje žena koje su rodile carskim rezom. Svaka soba ima zasebni sanitarni čvor i mini kuhinjski blok. S obzirom da smo bolnica „prijatelj novorođenčadi“ imamo obvezu poštovati principe zajedničkog 24-satnog boravka majke i djeteta (rooming-in). Nakon smještanja majke u Odsjek babinjača novorođenče boravi s majkom 24 h uz pomoć stručnog medicinskog osoblja. Posebna se pažnja daje edukaciji babinjača o dojenju uz pomoć laktacijske savjetnice. Vaginalno porođene babinjače otpuštaju se iz bolnice nakon 24 sata. Ukoliko je porođaj dovršen carskim rezom babinjače se otpuštaju 3. poslijeoperacijski dan.

Odsjek neonatologije

U sklopu Klinike za ginekologiju i porodništvo je i jedinica za novorođenčad koja provodi sve smjernice akreditiranog rodilišta „prijatelja novorođenčadi“. Pri zadnjoj reakreditaciji 2017. godine AKAZ-ov tim je utvrdio da su u cijelosti zadovoljeni kriteriji “rodilišta-prijatelja novorođenčadi”. Stoga je rodilište dobilo najviše akreditacijske ocjene. Skrb o novorođenčadi se podigla na višu razinu uvođenjem 24-satnih dežurstava pedijatara.

Odjel ginekologije

Odjel raspolaže s ukupno 16 kreveta, od kojih je 4 u Odsjeku poluintenzivne njege. Odjel ginekologije s pripadajućim ambulantama pokriva dijagnostički i terapijski opseg svih danas poznatih ginekoloških stanja i bolesti. U ambulantnom dijelu provodi se specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita žena uključujući opću ginekološku patologiju, uroginekologiju, obrada neplodnosti i drugo. Na raspolaganju je suvremena dijagnostička oprema u sklopu SKB Mostar (slikovna radiološka dijagnostika i drugo), koja omogućava postavljanje dijagnoza. U Odjelu se provodi konzervativno i kirurško liječenje. Konzervativno liječenje obuhvaća ekspektativni pristup, hormonsku terapiju, antibiotsko liječenje te liječenje citostaticima ektopičnih trudnoća. Također, provodi se medikamentozno  dovršavanje patoloških trudnoća po trenutno važećim protokolima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Svjetske federacije ginekologa i opstetričara (FIGO) uporabom Mifepristona i Misoprostola. Operativno liječenje se provodi u lokalnoj anesteziji, sedaciji i općoj (endotrahealnoj) anesteziji. Dostupno je minimalno invazivno operativno liječenje laparoskopskim i histeroskopskim pristupom te otvoreni operativni zahvati vaginalnim i abdominalnim pristupom.

Odjel onkologije

Odjel raspolaže s ukupno 10 kreveta, od kojih je 4 u Odsjeku poluintenzivne njege. U odjelu se radi obrada i  liječenje lezija premalignih vrata maternice i endometrija te liječenje i praćenje pacijentica s ginekološkim malignim tumorima, kao i radikalni i ultra-radikalni operativni zahvati kod onkoloških pacijentica (citoreduktivni zahvati, radikalne histerektomije, kompletni staging zahvati sa zdjeličnom i paraaortalnom limfadenektomijom, egzenteracije zdjelice). Operativni zahvati onkoloških pacijentica se provode uz kontrolu i praćenje ginekološko-onkološkog konzilija.

Poliklinika

Radno vrijeme u polikliničkim ambulantama je svakim radnim danom od 7:30 do 15:00 sati.

Ambulante u poliklinici:

 • Ambulanta za opću ginekologiju i ginekološku urologiju;
 • Ambulanta za perinatalnu medicinu;
 • Ambulanta za ginekološku onkologiju;
 • Ambulanta za ginekološku endokrinologiju;
 • Ambulanta za kolposkopiju;
 • Ambulanta za ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji;
 • Ambulanta za humanu reprodukciju;
 • Dnevna bolnica.

Sve potrebne informacije o terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja. Naručiti se može osobno ili telefonski na broj: 036/336-175 i 036/336-176.

Znanstveno-nastavna djelatnost

Uz stručni rad, u Klinici se usporedno odvija nastavni i znanstveni rad. Klinika je nastavna baza Katedre za ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. U Klinici se provodi dodiplomska i poslijediplomska nastava, specijalističko i subspecijalističko usavršavanje iz područja ginekologije i porodništva te stručna nastavu i praktični rad za studente Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, smjer Primaljstvo i smjer Sestrinstvo.

Od 19 liječnika specijalista ginekologije, 14 je angažirano na Katedri za ginekologiju i opstetriciju MF u Mostaru: jedan profesor, četiri docenta i devet asistenata. Na Katedri je obranjeno 10 magistarskih radova i 6 doktorskih disertacija. Djelatnici Klinike i ujedno nastavnici Katedre za ginekologiju i porodništvo objavili su više stručnih i znanstvenih radova u časopisima koji su indeksirani u CC, SCI, Index medicus-u i Scopus-u. U tijeku je više znanstvenih istraživanja u Klinici, uglavnom u svrhu izrade doktorata naših djelatnika te jedan znanstveno-istraživački projekt.