Home  /  Javne nabave  /  U pregovaradkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa C luka GE FLUOROSTAR 7900 (ser.br:79-C4403PD, inv.br:202023) za potrebe OP trakta, ORT sale, SveudiliSne klinidke bolnice Mostar, prihvada se Konadna ponuda tvrtke MEDICAL d.o.o. Mar5ala Tita 237 .,88 000 Mostar, te se ugovor o servisiranj u ima dodijeliti istoj.

U pregovaradkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa C luka GE FLUOROSTAR 7900 (ser.br:79-C4403PD, inv.br:202023) za potrebe OP trakta, ORT sale, SveudiliSne klinidke bolnice Mostar, prihvada se Konadna ponuda tvrtke MEDICAL d.o.o. Mar5ala Tita 237 .,88 000 Mostar, te se ugovor o servisiranj u ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
30. ožujka 2020.