Home  /  Javne nabave  /  ODLUKU o izboru ponuditelja

ODLUKU o izboru ponuditelja

Novosti - skbm.ba
19. ožujka 2020.

Home  /  Javne nabave  /  ODLUKU o izboru ponuditelja

ODLUKU o izboru ponuditelja

Novosti - skbm.ba
19. ožujka 2020.

U pregovaradkom postupku bez objave obavijesti za nabavku kolica za terapiju i pokretnih paravana od inoxao za potrebe lzolacijskog bloka Klinike za infektivne bolesti Sveudili5ne klinidke bolnice Mostar, prihvada se ponuda tvrtke ”CIMOSI’ d.o.o., Crkvine-Cim bb, 88 000 Mostar, te se ugovor o kupoprodaji ima dodijeliti istoj