Home  /  Javne nabave  /  Poništava se otvoreni postupak javne nabave osteosintetskog materijala od titanijuma za godišnje, sukcesivne potrebe Operacijskih dvorana za traumatologiju i ortopediju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno više od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu.

Poništava se otvoreni postupak javne nabave osteosintetskog materijala od titanijuma za godišnje, sukcesivne potrebe Operacijskih dvorana za traumatologiju i ortopediju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno više od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu.

Novosti - skbm.ba
10. siječnja 2018.