Home  /  Koronavirus

SMJERNICE RADA U SKB MOSTAR U IZVANREDNOJ SITUACIJI COVID-19 INFEKCIJE

Novosti - skbm.ba
1. prosinca 2020.

Krizni stožer Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za prevenciju i nadzor infekcija uzrokovanih korona virusom

Broj: 7734/2/20

Mostar, 09.11.2020. godine

SMJERNICE RADA U SKB MOSTAR U IZVANREDNOJ SITUACIJI COVID-19 INFEKCIJE (9.11.2020.)

 1. BOLESNICI ZA HOSPITALIZACIJU NEGATIVNOG TESTA NA COVID (onkološki, internistički, pulmološki, neurološki; pedijatrijski, ginekološki, kirurški, psihijatrijski):
 • Hospitalizacija u matičnim odjelima.
 • FEBRILNI BOLESNICI ZA HOSPITALIZACIJU S POZITIVNOM EPIDEMIOLOŠKOM ANAMNEZOM KOJI SU VEĆ TESTIRANI U TRIJAŽNIM PUNKTOVIMA I ČEKA SE REZULTAT TESTA, A ZAHTIJEVAJU HOSPITALIZACIJU NE PUŠTATI KUĆI:
 • Uputiti u Kliniku za infektivne bolesti dnevna bolnica za Covid -19 bolesnike (trijaža bolesnika) do potvrde.
 • DOKAZANI ILI SUMNJIVI COVID-19 SIMPTOMATSKI BOLESNICI ZA HOSPITALIZACIJU:      
 • PREGLED/PRIJEM U AMBULANTI / DNEVNOJ BOLNICI ZA COVID U KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI, OSIM :
 • DOKAZANA COVID-19 INFEKCIJA – TRUDNICA – Klinika za ginekologiju;
 • DOKAZANA COVID-19 INFEKCIJA AKUTNIH KIRURŠKIH BOLESNIKA KOJI IDU U OPERATIVNI PROGRAM – Klinika za kirurgiju;
 • DOKAZANA COVID-19 INFEKCIJA – DJECA –  Klinika za dječje bolesti.

(Zbrinjavanje u MATIČNIM odjelima – PREMA RASPOREDU NADLEŽNIH).

Po prispjeću testa hospitalizacija COVID bolesnika ovisno o kliničkom stanju bolesnika:

Teški oblik bolesti i kritični oblik bolesti –  hospitalizacija u:

1.         Respiracijski centar 1 i 2 – Odjel za reanimaciju i intenzivno liječenje SKB Mostar (Klinika za fizijatriju i Klinika za traumatologiju).

Teški oblik bolesti i srednje teški oblik bolesti – hospitalizacija u:

2.         Izolacijski blok 2 – Klinika za infektivne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti.

3.         Izolacijski blok 3 – Odjel za plućne bolesti i TBC (Klinika za traumatologiju i Klinika za ortopediju SKB Mostar)

4.         Dokazani ili sumnjivi Covid-19  asimptomatski Covid bolesnici za hospitalizaciju :

Uputiti u Kliniku za unutarnje bolesti, ODJEL NEFROLOGIJA – COVID ODJEL za  zbrinjavanje asimptomatskih internističkih dijagnoza prema akutnim stanjima.

Bolesnici koji dolaze iz izolacije ili sumnjivi bolesnici koji zahtijevaju hospitalizaciju u Klinici za unutarnje bolesti – ODJEL HEMATOLOGIJE – IZOLACIJA/SUMNJA NA COVID asimptomatskih internističkih bolesnika.

5.         HOSPITALIZIRANI ASIMPTOMATSKI COVID BOLESNICI na RAZLIČITIM odjelima koji ne zahtijevaju daljnju hospitalizaciju i dijagnostičku obradu na matičnim odjelima SLIJEDE UPUTE EPIDEMIOLOGA I IDU KUĆI U  SAMOIZOLACIJU UZ PRAĆENJE EPIDEMIOLOGA I OBITELJSKOG LIJEČNIKA.

LOKACIJA RADA S COVID BOLESNICIMA SKB MOSTAR  (9.11.2020.) :

1.         DNEVNA BOLNICA COVID-19 – TRIJAŽA BOLESNIKA

(specijalizanti i medicinski djelatnici svih službi  i nemedicinskih službi – prema naredbi po rasporedu koji ima KRIZNI STOŽER SKB MOSTAR) ;

2.         RESPIRACIJSKI CENTAR 1 ( Klinika za fizijatriju);

RESPIRACIJSKI CENTAR 2 ( 5.kat Klinika za traumatologiju) invazivno/neinvazivno liječenje COVID bolesnika.

 • Nadležnost Odjela za reanimaciju i intenzivno liječenje.

3.         SIMPTOMATSKI BOLESNICI S DOKAZANOM COVID-19 INFEKCIJOM I / ILI PRIDRUŽENIM BOLESTIMA RAZLIČITIH PATOLOGIJA SMJEŠTAJU SE NA :

–           DRUGI I TREĆI KAT (Klinika za infektivne bolesti i Klinika za kožne bolesti)

 • Nadležnost Klinike za infektivne bolesti.

–           PETI KAT SKB MOSTAR  (Klinika za ortopediju i Klinika za traumatologiju)

 • Nadležnost odjel za plućne bolesti.

COVID simptomatski BOLESNICI UNUTAR SKB MOSTAR se premještaju u Izolacijske blokove navedenih lokacija prema dogovoru s dežurnim liječnikom na COVID broj: 063 / 031 – 807.

Bolesnici s lokaliteta na Bijelom brijegu se dogovorno izmještaju u Izolacijski blok 3 na 5. katu prethodno dogovoreno na COVID broj.

Bolesnici s lokaliteta Klinike za psihijatriju, Klinike za fizijatriju u Izolacijski blok 2 Klinike za infektivne bolesti prethodno dogovoreno na COVID broj.

POTREBNO JE OSIGURATI rad svih službi !

Medicinsko i nemedicinsko osoblje SKB MOSTAR  u dežurstvima, smjenama mora biti uvijek na raspolaganju ovisno o broju bolesnika i pridruženih bolesti uz COVID-19.

SVE SLUŽBE ĆE BITI ISKOORDINIRANE PREKO PREDSTAVNIKA UNUTAR KRIZNOG STOŽERA SKB MOSTAR PREMA NOVONASTALIM SITUACIJAMA I BITI RASPOREĐENO NA RAD. 

 • (Promjenjivo na dnevnoj razini).

NAPOMENA:

Stupanjem na snagu ovih smjernica prestaje važiti Procedura: Rad u SKB Mostar u izvanrednoj situaciji – COVID-19 infekcije broj: 2200/20 od 31.03.2020.godine.

Ove Smjernice vrijede od dana usvajanja, a prestaju važiti onog trenutka kada više ne bude potrebe za istim ili kada dođe do većih izmjena u sadržaju.

Home  /  Koronavirus

Ažurirane preporuke kliničkog zbrinjavanja pacijenata s COVID-19 u SKB Mostar

Novosti - skbm.ba
18. rujna 2020.

Sukladno ažuriranim preporukama  Radne skupine Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora, 21.7.2020. i 31.8.2020.

UVOD

COVID-19 je bolest koja se po prvi puta pojavila tijekom prosinca 2019. god. u Kini. Kao uzročnik ove bolesti identificiran je prethodno nepoznat koronavirus koji je dobio naziv SARS-CoV-2. Bolest se tijekom nekoliko mjeseci proširila na sve kontinente i predstavlja izazov za zdravstvene sustave svih zemalja svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija progasila je globalnu pandemiju 11.3.2020. god. Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije očekuje se da će oko 80% oboljelih imati blagu ili nekompliciranu bolest bez potrebe za hospitalizacijom, u 15% bolesnika razvit će se potreba za hospitalizacijom i oksigenoterapijom, dok će 5% oboljelih biti liječeno u jedinicama intenzivne medicine (1). Ovaj dokument donosi upute koje predstavljaju pomoć kliničarima pri donošenju odluka o načinu zbrinjavanja COVID-19 bolesnika te ih s obzirom na mali broj provedenih istraživanja, treba više smatrati ekspertnim mišljenjima nego li smjernicama utemeljenim na dokazima. Do trenutka pisanja ovih smjernica nema dovoljno dokaza o učinkovitosti ni jednog od korištenih lijekova u liječenju COVID-19. Prema najnovijim preporukama Američkog društva za infektivne bolesti (IDSA), preporučuje se primjena antivirusnih lijekova za COVID-19 prvenstveno u sklopu kliničkih istraživanja. Ukoliko nema mogućnosti uključivanja u velika međunarodna klinička istraživanja, preporučuje se provoditi manja lokalna (2). U situaciji u kojoj nisu dostupna randomizirana kontrolirana istraživanja lijekovi se trebaju davati poštujući načela nadziranja primjene neregistriranih lijekova u hitnim situacijama, tzv. Monitored Emergency Use of Unregistered Interventions Framework [MEURI]. Bolesnici ili njihovi skrbnici prije početka primjene lijekova usmjerenih na SARS-CoV-2 trebaju potpisati informirani pristanak. COVID-19 je emergentna bolest čija se epidemiologija, dijagnostika te načini liječenja mijenjaju. Ove upute će se, stoga, mijenjati sukladno promjenama koje će se u budućnosti izvjesno događati.

DEFINICIJA SLUČAJA COVID-19

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) definicije COVID-19 slučaja su sljedeće (3):

Suspektan slučaj

Bolesnik sa znakovima akutne infekcije dišnog sustava (vrućica i barem jedan znak/simptom respiratorne bolesti, npr. kašalj, nedostatak zraka) i anamnestičkim podatkom o putovanju ili boravku u području s lokalnom transmisijom COVID-19 tijekom 14 dana prije početka simptoma.

ILI

Bolesnik s akutnim respiratornim distresom koji je bio u kontaktu s potvrđenim ili mogućim COVID-19 slučajem tijekom 14 dana prije početka simptoma.

ILI

Bolesnik s teškom akutnom respiratornom bolešću (vrućica i barem jedan od znakova/simptoma respiratorne bolesti, npr. kašalj, nedostatak zraka, koji zahtijeva hospitalizaciju) i koji nema drugu dijagnozu koja bi u potpunosti objasnila kliničku sliku. Kada je jednom uspostavljena lokalna transmisija ili transmisija u zajednici, svi bolesnici sa simptomima akutne respiratorne infekcije trebaju se smatrati suspektnim slučajevima.

Moguć slučaj

Mogućim slučajem smatra se bolesnik u kojega je test na COVID-19 neodređen ili kod kojeg se testiranje nije moglo učiniti iz bilo kojeg razloga.

Potvrđen slučaj

Potvrđenim COVID-19 slučajem smatra se svaka osoba s laboratorijski potvrđenom SARS-CoV-2 infekcijom, bez obzira na kliničke znakove i simptome.

KLASIFIKACIJA TEŽINE BOLESTI

Za procjenu težine bolesti u ovim se uputama koristi Modified Early Warning Score (MEWS) (4).

Važno je kod svakog bolesnika izmjeriti i pratiti perifernu saturaciju krvi kisikom (SpO2) pri udisanju ambijentalnog zraka ili uz suplementaciju O2 te omjer PaO2/FiO2 (5).

Vitalni parametri (pridružiti samo jednu vrijednost svakom promatranom parametru)

Bodovi 3 2 1 0 1 2 3

Respiratorna frekvencija

(udasi/minuti)

< 9 9-14 15-20 21-29 > 30

Srčana frekvencija

(puls/minuti)

< 40 41-50 51-100 101-110 111-129 > 130

Sistolički tlak (mmHg) < 70 71-80 81-100 101-199 >200

Tjelesna temperatura (°C) < 35 °C 35.1-38.4°C > 38.4°C

Neurološki simptomi

(Alert, Voice, Pain, Unresponsive)

Budan

Reakcija na glas

Reakcija na bol

Bez reakcije

(GCS < 9)

MEWS ZBROJ _______ legenda MEWS:

0-2 stabilni pacijent,

3-4 nestabilni,

> 5 kritični

SpO2 (periferna saturacija O2) ___________ na ambijentalnom zraku

SpO2 (periferna saturacija O2) _____________ na O2 terapiji _________ L/min

Omjer PaO2/FiO2 ____________

RIZIČNI ČIMBENICI ZA TEŽAK OBLIK COVID-19

Čimbenicima rizika za teški oblik COVID-19 smatraju se:

– životna dob >60 godina

– prisutnost komorbiditeta: šećerna bolest, arterijska hipertenzija, druge kardiovaskularne bolesti, kronična plućna bolest, kronična bubrežna bolest, maligna bolest, imunodeficijencija, pretilost.

Ove rizične čimbenike treba uzeti u obzir pri donošenju odluke o hospitalizaciji i primjeni antivirusnog liječenja.

UPUTE ZA ZBRINJAVANJE COVID-19 BOLESNIKA PREMA TEŽINI BOLESTI

Prema težini bolesti i prisutnosti rizika za razvoj teškog COVID-19 bolesnici su razvrstani u 4 kategorije prema Preporukana Nacionalnog instituta za infektivne bolesti „L. Spallanzani“ u Rimu (6):

1. Blaga ili asimptomatska COVID-19 bolest

2. Srednje teška stabilna COVID-19 bolest (MEWS<3)

3. Teška nestabilna, ali ne-kritična COVID-19 bolest (MEWS 3-4)

4. Teška kritična COVID-19 bolest (MEWS ≥5)

 1. Blaga ili asimptomatska COVID-19 bolest

Značajke: Radi se o osobama bez simptoma ili sa simptomima nekomplicirane virusne infekcije dišnogsustava kao što su vrućica, opća slabost, kašalj, gubitak teka, mialgije, grlobolja, nazalna kongestija iliglavobolja. Rijetko, bolest može biti praćena proljevom, mučninom i povraćanjem.

Glavni ciljevi: Stroge mjere prevencije širenja infekcije (izolacija ili samoizolacija u vlastitom domu ili u drugom odgovarajućem prostoru), kliničko praćenje kako bi se rano identificirali znakovi pogoršanja.

Potreba za hospitalizacijom: Hospitalizacija kod ove skupine bolesnika nije potrebna, osim ukoliko

postoji mogućnost brzog pogoršanja (rizični čimbenici) ili nemogućnost brzog povratka u bolnicu.

Prioritet treba biti izolacija kako bi se ograničila transmisija virusa. Svi bolesnici koji se zbrinjavaju izvan bolnice (u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru) trebaju dobiti upute kako se trebaju ponašati u izolaciji i da se trebaju odmah vratiti u bolnicu ukoliko dođe do pogoršanja (1).

Dodatna mikrobiološka dijagnostika: Nije potrebna.

Kliničko praćenje:

– u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru:

o savjetovanje s obiteljskim liječnikom jednom dnevno (moguće putem telefona)

– na drugom mjestu izolacije (karantena):

o opća klinička procjena i mjerenje temperature od strane zdravstvenog osoblja dva puta dnevno

– u bolnici: o mjerenje vitalnih parametara 2 puta dnevno (tjelesna temperatura, SpO2 (poželjni SpO2

>94% na ambijentalnom zraku), krvni tlak, puls, respiratorna frekvencija, GCS)

Virusološko praćenje: Rutinski virusološki monitoring nije potreban, osim u posebnim epidemiološkim okolnostima (vidjeti Upute za otpust iz bolnice i prekid izolacije).

Slikovne pretrage: Nisu potrebne. Kod perzistentnog kašlja i/ili kliničkih znakova koji ukazuju na

zahvaćanje donjeg respiratornog sustava učiniti RTG srca i pluća.

Antivirusna terapija: Nije potrebna.

Suportivna terapija: Simptomatska.

 • Srednje teška stabilna COVID-19 bolest (MEWS<3)

Značajke: Opća slabost, vrućica (>38°C) i/ili perzistentni kašalj, klinički ili radiološki znakovi zahvaćanja donjeg respiratornog sustava. Bolesnici s rizičnim čimbenicima za težak obilik COVID-19. Kod bolesnika nisu prisutni klinički i/ili laboratorijski parametari teške kliničke slike.

Glavni ciljevi: S obzirom na brojne simptome i veći rizik za nastanak komplikacija, ciljevi kliničkog

zbrinjavanja su, osim onih koji su navedeni za bolesnike s blagom slikom:

1. Pomnije praćenje kliničkog stanja kako je kasnije objašnjeno.

2. Ubrzanje klirensa virusa primjenom potencijalno učinkovitih antivirusnih lijekova.

Potreba za hospitalizacijom: DA

Dodatna mikrobiološka dijagnostika:

– Obrisak na influencu prema indikaciji kliničara

– SARS-CoV-2 serologija (ako je dostupna)

– L. pneumophila antigen u urinu prema indikaciji kliničara

– u slučaju vrućice (>38°C) uzeti 2 seta hemokultura, po mogućnosti prije davanja nove

antimikrobne terapije

Kliničko praćenje:

– EKG kod primitka

– Klinička reevaluacija 2-3 puta dnevno

– Mjerenje vitalnih znakova (tjelesna temperatura, SpO2, krvni tlak, puls, respiratorna frekvencija, GCS) tri puta dnevno

– analiza plinova u arterijskoj krvi (osobito između 5. i 7. dana bolesti) – ako se pogoršava SpO2,

razmotriti potrebu daljnjeg zbrinjavanja bolesnika u dogovoru s intenzivistom

– u slučaju odluke o primjeni antivirusne terapije potrebno je svakodnevno napraviti EKG i pratiti

mjerenje QT intervala.

Virusološki monitoring: Rutinski virusološki monitoring nije potreban, osim u posebnim epidemiološkim okolnostima (vidjeti Upute za otpust iz bolnice i prekid izolacije).

Slikovne pretrage:

RTG srca i pluća: koristan kao prvi radiološki pregled, za praćenje i brzu procjenu plućnih/torakalnih

hitnih stanja. Brz i jednostavan, može se učiniti prijenosnim uređajem.

CT toraksa bez kontrasta: Nema apsolutne indikacije u ovoj fazi bolesti. Klinička prezentacija je presudna pri donošenju odluke.

Antivirusna terapija:

Do trenutka pisanja ovih smjernica nema dokaza o učinkovitosti ni jednog od korištenih lijekova u

liječenju COVID-19.

Suportivna terapija: Simptomatska. Oralna ili parenteralna rehidracija oprezno zbog mogućnosti

volumnog opterećenja. Hitna dostupnost O2, u slučaju potrebe. Razmotriti potrebu za antibioticima, a u slučaju isključenja bakterijske infekcije prekinuti liječenje istima nakon najdulje 3 dana. Provoditi

profilaksu tromboembolijskog incidenta niskomolekularnim heparinom u uobičajenim dozama (7).

 • Teška nestabilna, ali ne kritična COVID-19 bolest (MEWS 3-4)

Značajke: Klinički i/ili laboratorijski pokazatelji pogoršanja izmjene plinova (dispneja, tahipneja, kratkoća daha, potreba za suplementacijom O2 putem maske > 4L/min za postizanje SpO2 ≥92%) bez kritičnih znakova (akutni respiratorni distres, hipotenzija, šok, poremećaji svijesti).

Glavni ciljevi: Dodatni ciljevi osim navedenih za stabilnog pacijenta jesu:

1. intenzivni nadzor bolesnika, osobito između 5. i 7. dana od početka simptoma kako bi se

osigurala optimalna skrb i neposredna životna potpora

2. održavanje odgovarajuće SpO2 (SpO2 ≥92%), primjenom O2 putem maske

3. primjena potencijalno učinkovitih antivirusnih lijekova

4. empirijsko ili ciljano liječenje mogućih bakterijskih koinfekcija

Potreba za hospitalizacijom: DA

Dodatna mikrobiološka dijagnostika: Kao kod stabilnog bolesnika. Uvesti ostalu dijagnostiku ovisno okliničkoj slici (npr. anti-HIV, P. jirovecii u bronhoalveolarnom lavatu ili trahealnom aspiratu, obrisak nosa na MRSA, itd.)

Kliničko praćenje:

– učestala klinička reevaluacija

– učestalo mjerenje vitalnih znakova (tjelesna temperatura, krvni tlak, puls, frekvencija disanja, SpO2,

GCS), kako bi se što prije otkrilo brzo pogoršanje funkcija koje zahtijevaju pojačanu razinu zdravstvene skrbi

Analiza plinova arterijske krvi (uglavnom između 5. i 7. dana ili ako se pogorša kliničko stanje),

pogoršanje procijeniti s intenzivistom

– u slučaju odluke o primjeni antivirusne terapije potrebno je svakodnevno napraviti EKG i pratiti QT

interval.

Virusološki monitoring: Rutinski virusološki monitoring nije potreban, osim u posebnim epidemiološkim okolnostima (vidjeti Upute za otpust iz bolnice i prekid izolacije).

Posebni imunološki i biokemijski monitoring: razina IL-6 u plazmi, D-dimeri, feritin, fibrinogen, laktat dehidrogenaza (LDH)

Slikovne pretrage: RTG srca i pluća kao kod stabilnog pacijenta. CT toraksa prema indikaciji kliničara, uz uporabu kontrasta samo u slučajevima specifičnih kliničkih sumnji (npr. pitanje plućne embolije).

Ehokardiografija je indicirana u slučaju sumnje na zatajenje srca kao čimbenika koji doprinosi

respiracijskom zatajenju.

Antivirusna terapija:

Do trenutka pisanja ovih smjernica nema dokaza o učinkovitosti ni jednog od korištenih lijekova u

liječenju COVID-19.

Suportivna terapija: primjena O2, oralna ili intravenska rehidracija, oprezno zbog mogućnosti volumnog opterećenja. Provoditi profilaksu tromboembolijskog incidenta u svih bolesnika niskomolekularnim heparinom.

Antimikrobna terapija: Razmotriti potrebu za antibioticima, a u slučaju isključenja bakterijske infekcije prekinuti liječenje antibioticima nakon 3 dana.

 • Teška kritična COVID-19 bolest (MEWS ≥5)

Značajke:

– Aktuni respiratorni distres sindrom (ARDS)

– hipotenzija – šok

– multiorgansko zatajenje (MOF)

– poremećaj svijesti

Glavni ciljevi: uz sve navedeno za nestabilnog pacijenta još i:

1. potpora životnih funkcija i intenzivni monitoring

2. brzo prepoznavanje i rješavanje komplikacija

3. aktivno traženje pridružene dijagnoze

4. primjena lijekova koji su namijenjeni smanjenju upalnog odgovora u ARDS-u

Potreba za hospitalizacijom: DA u JIL.

Dodatna mikrobiološka dijagnostika: Kao kod nestabilnog pacijenta. Uzeti trahealni aspirat ili bronhoalveolarni lavat (BAL) za bakteriološku i po potrebi mikološku dijagnostiku.

Kliničko praćenje: strogo monitoriranje i intenzivno liječenje, počevši od pacijenata s umjerenim ARDS-om, prema Berlinskoj definiciji (100 mmHg<PaO2/FiO2 ≤200mmHg)

– u slučaju odluke o primjeni antivirusne terapije potrebno je svakodnevno napraviti EKG i pratiti QT

interval.

Virusološki monitoring: Rutinski virusološki monitoring nije potreban, osim u posebnim epidemiološkim okolnostima (vidjeti Upute za otpust iz bolnice i prekid izolacije).

Posebni imunološki i biokemijski monitoring: IL-6 u plazmi, D-dimeri, feritin, fibrinogen, LDH

Slikovne pretrage: Kao kod nestabilnog pacijenta.

Antivirusna terapija:

Do trenutka pisanja ovih smjernica nema dokaza o učinkovitosti ni jednog od korištenih lijekova u liječenju COVID-19.

Imunomodulacijska terapija:

1. Razmotriti uporabu sistemskih steroida samo u slučaju kliničkih znakova koji upućuju na nadolazeće pogoršanje respiratornih funkcija, a prema preporukama za liječenje ARDS-a. Nema jedinstvenog stava o učinkovitosti i protokolu doziranja kortikosteroida i trajanju terapije. Načelno, razmotriti njihovu primjenu nakon sedmog dana od pojave simptoma u srednje teškom i teškom ARDS-u (prema Berlinskim kriterijima), ukoliko je konkomitantna bakterijska infekcija malo vjerojatna.

Odluka o načinu primjene kortikosteroida ovisi o stanju bolesnika i iskustvu kliničara. Predložene sheme:

d) metilprednizolon 1mg/kg intravenski 3 dana, potom 0.5 mg/kg iv. 2-4 dana

e) metilprednizolon 250 mg iv./3 dana, potom postpupno smanjene kroz 7 dana

f) deksametazon 20 mg iv./5 dana, potom 8 mg iv./3 dana, 4 mg iv. 2 dana

2. Tocilizumab

Do trenutka pisanja ovih smjernica nema dovoljno dokaza o učinkovitosti tocilizumaba u liječenju COVID-19.

Davanje tocilizumaba treba se temeljiti na sljedećim kriterijima, a imajući na umu kontraindikacije i praćenje nuspojava i laboratorijskih nalaza prema uputi o lijeku (8):

a) PaO2/FiO2 <300 mmHg

b) brzo pogoršanje izmjene respiratornih plinova s ili bez neinvazivne ili invazivne ventilacije

Preporučuje se doza 8mg/kg i.v. (maksimalno 800mg/dozi) koja se primjenjuje tijekom jednogsata (dozu tocilizumaba treba modificirati prema nalazima hepatograma i KKS-a uvidom u uputuo lijeku). Dodatna doza se eventualno primjenjuje nakon 12-24 sati ovisno o kliničkom odgovoruna prvu dozu lijeka:

– Odsustvo ili slabi klinički odgovor ili kliničko pogoršanje

– Neuspjeh u redukciji vrijednosti CRP-a (pouzdan surogat IL-6) manje od 50% osnovne

vrijednosti ili više

Preporuča se da odluku o primjeni tocilizumaba donese stručni konzilij koji se sastoji od najmanje 3 člana, a uključujući infektologa i intenzivista. Mišljenje konzilija se šalje bolničkompovjerenstvu za lijekove te se tocilizumab može primjeniti kada povjerenstvo zahtjev odobri.

Suportivna terapija:

– U ustanovama u kojima postoji oprema i uvjeti za provođenje, u bolesnika s hipoksemijskom

respiratornom insuficijencijom može se provoditi liječenje s HFNC (high flow nasal cannula) –

liječenje kisikom s visokim protokom putem nazalnih kanila. U tom slučaju staviti bolesniku nalice kiruršku masku.

– Kod odraslih bolesnika s akutnom hipoksemijskom respiratornom insuficijencijom, ako nemaopreme ni uvjeta za provođenje oksigenacije putem HFNC i ako nema potrebe za hitnomendotrahealnom intubacijom, može se probati primjena neinvazivne mehaničke ventilacije uzpažljivi nadzor i česte evaluacije eventualnog respiratornog pogoršanja

– prema indikaciji protektivna invazivna mehanička ventilacija

– prebacivanje bolesnika u položaj na trbuh (proning) u centrima gdje je moguće provoditi ovajzahvat i hemodinamsko monitoriranje (trajanje 12-16 sati) (9)

– antimikrobna terapija (širokospektralni empirijski antibiotici ili na temelju mikrobioloških rezultata)

– intenzivno liječenje i monitoriranje prema bolničkim protokolima

-razmotriti VV ECMO u slučaju refraktorne hipoksemije usprkos invazivnoj mehaničkoj ventilaciji.

Prema dostupnim novim rezultatima istraživanja učinkovitosti i nuspojava antivirusnih lijekova zaliječenje COVID-19,

ažurirano 31.8.2020.:

 1. Ne preporučujemo liječenje hidroksiklorokinom, klorokinom i lopinavir/ritonavirom bolesnika s COVID-19

2. Preporučujemo liječenje bolesnika koji zahtijevaju suplementaciju kisika i/ili mehaničku ventilaciju kortikosteroidima i to:

• deksametazon 6 mg u jednoj dozi i.v. ili peroralno u trajanju od 5 do 10 dana

Ako deksametazon nije dostupan, doze drugih kortikosteroida ekvivalentne 6 mg deksametazona bile bi: prednizon 38 mg, metilprednizolon 32 mg i hidrokortizon 160 mg.

3. Ne preporučujemo primjenu kortikosteroida u oboljelih koji ne zahtijevaju suplementaciju kisika.

4. Ne preporučuje se rutinska profilaktička primjena inhibitora protonske pumpe za vrijeme primjene deksametazona.

5. Ukoliko je dostupan, preporučujemo primjenu remdesivira u hospitaliziranih odraslih i adolescentnih (u dobi od 12 i više godina i tjelesne težine najmanje 40 kg) bolesnika s pneumonijom kojima je potrebna terapija kisikom.

• 1. dan 200 mg i.v., potom 100 mg i.v. dnevno tijekom 4 dana – ukupno trajanje liječenja 5 dana.

• Ukoliko ne dođe do kliničkog poboljšanja do 5. dana primjene remdesivira liječenje se možeproduljiti do najdulje 10 dana.

6. S obzirom na ograničene dostupne količine remdesivira i nedostatak dokaza o učinkovitostiu bolesnika na visokoprotočnoj nosnoj kanili (eng. HFNC, high flow nasal cannula), mehaničkoj ventilaciji ili ekstrakorporalnoj membranskoj oksigenaciji, ne može se dati preporuka o započinjanju liječenja remdesivirom u toj skupini bolesnika.

• Ukoliko se stanje bolesnika kojem je započeto liječenje remdesivirom prema indikaciji pod točkom 5. pogorša te zahtijeva primjenu HFNC, mehaničke ventilacije ili ekstrakorporalne membranske oksigenacije, preporučuje se nastavak započetog liječenja remdesivirom.

7. Usprkos potencijalnoj djelotvornosti, a obzirom na ograničenu dostupnost remdesivira zasad ne preporučujemo njegovu primjenu u hospitaliziranih bolesnika s blagim ili srednje teškim oblikom bolesti (bolesnici koji ne zahtjeva suplementaciju kisika). U trenutku pisanja ovih smjernica EMA se nije izjasnila o primjeni remdesivira u hospitaliziranih bolesnika koji ne zahtijevaju primjenu kisika.

8. U bolesnika s teškom kritičnom COVID-19 bolesti (bolesnici sa srednje teškim i teškim ARDSom na mehaničkoj ventilaciji) može se primijeniti tocilizumab, imajući na umu kontraindikacije i praćenje nuspojava i laboratorijskih nalaza prema uputi o lijeku.

Preporučuje se primijeniti tocilizumab u sklopu kliničkog istraživanja. Preporučena je doza 8 mg/kg i.v. (maksimalno 800 mg/dozi) koja se primjenjuje tijekom jednog sata (dozu tocilizumaba treba modificirati prema nalazima hepatograma i KKS-a uvidom u uputu o lijeku). Preporučuje se uz tocilizumab profilaktički primijeniti peroralni aciklovir (2x400mg) za prevenciju HSV reaktivacije. Dodatna doza tocilizumaba se eventualno primjenjuje nakon 12-24 sata ovisno o kliničkom odgovoru na prvu dozu lijeka. Ostavljamo preporuku da odluku o primjeni tocilizumaba donese stručni konzilij koji se sastoji od najmanje 3 člana, a uključujući infektologa i subspecijalista intenzivne medicine.

Mišljenje konzilija razmatra bolničko povjerenstvo za lijekove te se tocilizumab može primijeniti kada povjerenstvo odobri zahtjev.

9. Preporučuje se primjena profilaktičkih doza niskomolekularnog heparina (enoksaparin 1×0,4mL ili dalteparin 1×5,000 IJ ili nadroparin ≤ 70kg 1×0,4mL ili >70kg 1×0,6mL) u hospitaliziranih bolesnika bez kontraindikacija i rizika krvarenja. Za bolesnike koji se liječe u jedinicama intenzivnog liječenja potrebna je profilaksa tromboembolijskih događaja, ali se trenutno ne može dati preporuka o razini (profilaktična, srednja ili puna doza) te profilakse.

10. S obzirom na nisku učestalost bakterijskih koinfekcija u bolesnika s COVID-19, ne preporučuje se empirijska terapija antibioticima u bolesnika s pneumonijom

Literatura

1. Radna skupina Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora. Preporuke za kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19 i preporuke za zbrinjavanje djece s COVID-19 HDIB HLZ-a. Prilog časopisa Medix br. 141, travanj 2020.

2. WHO [Internet]. Clinical management of severe acute respiratory infection when novel

coronavirus (nCoV) infection is suspected – Interim guidance. [cited 2020 Jan 28]. Dostupno na https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-

infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected.

3. IDSA [Internet] Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Treatment and

Management of Patients with COVID-19 [cited 2020 Apr 11]. Dostupno na: https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/

4. WHO [Internet]. Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus [cited 2020 Mar 20]. Dostupno na: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) (https://www.mdcalc.com/modified-early-warning-score-mews-clinical-deterioration).

5. easycalculation.com/medical/fio2-estimate.php i easycalculation.com/medical/ALI.php).

6. Nicastri E, Petrosillo N, Bartoli TA, Lepore L, Mondi A, Palmieri F, et al. National Institute for the Infectious Diseases “L. Spallanzani”, IRCCS. Recommendations for COVID-19 clinical management. Infect Dis Rep. 2020 Feb 25;12(1):8543.

7. COVID-19 and VTE/Anticoagulation: Frequently Asked Questions [cited 2020 Mar 27] Dostupno na: https://www.hematology.org/covid-19/covid-19-and-vte-anticoagulation

8. A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Tocilizumab in Patients With Severe COVID-19 Pneumonia (COVACTA) [cited 2020 Apr 8] Dostupno na: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04320615

9. Alhazzani, W., Møller, M.H., Arabi, Y.M. et al. Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Intensive Care Med (2020). https://doi.org/10.1007/s00134-020-06022-5)

Home  /  Koronavirus

POPIS DONACIJA

Novosti - skbm.ba
6. srpnja 2020.

U priloženoj tablici možete vidjeti popis donatora, donirane iznose te doniranu opremu i ostalo od strane onih koji pomažu SKBM u borbi protiv koronavirusa, a popis će se aktualizirati u najkraćem mogućem roku s obzirom na povećan obujam posla uslijed pandemije koronavirusa te Vas molimo za razumijevanje ukoliko podatci nisu objavljeni u realnom vremenu.

Ovim putem, još jednom, u ime svih djelatnica i djelatnika SKBM-a, zahvaljujemo svim donatorima s kojima naša borba protiv pandemije, a za opću zdravstvenu situaciju, postaje lakša, efikasnija i brža.

HVALA VAM!

DONATORI NOVCAIZNOS
BOJAN BOGDANOVIĆ  50.000,00 EUR
MEPAS D.O.O.  100.000,00 KM
BERNINA D.O.O.  20.000,00 KM
UDRUŽENJE BANAKA U BIH 100.000,00 KM
KAMIR D.O.O. 10.000,00 KM
GRAFOTISAK D.O.O100.000,00 KM
AS KRAMAR5.000,00 KM
WILLIAMS D.O.O.50.000,00 KM 
KUNA, STR ŠIROKI BRIJEG 1.000,00 KM
SUTON D.O.O. 5.000,00 KM
MINIPLAST D.O.O.5.000,00 KM  
UDRUŽENJE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE U FEDERACIJI BIH15.000,00 KM
MINIPEX D.O.O.                                                                       5.000,00 KM
PLANET D.O.O. POSUŠJE                                                      10.000,00 KM
MIVIKO  D.O.O.                                                                  10.000,00 KM
LONČARPLAST D.O.O. POSUŠJE                                          5.000,00 KM
KTB-BRINA DOO POSUŠJE                                                   5.000,00 KM
VIBAR D.O.O. ZA TRGOVINU ŠIROKI BRIJEG                           5.000,00 KM
EUROPAPIER-HERCEGTISAK D.O.O.                              5.000,00 KM
THOMAS EDWARD ATKINSON                                      2.000,00 KM
LJEKARNIČKA USTANOVA „BLANKA“ POSUŠJE          1.000,00 KM
RAHELA I ANTONIJA MUSTAPIĆ                                      955,00 KM
STJEPAN  BAGO                                                                   500,00 KM
KREŠIMIR ŠOLJIĆ                                                                 500,00 KM
SLAVENKA SUŠAC                                                              200,00 KM
TANJA ČILIĆ BUHAČ                                                           150,00 KM
JELENKO MIJATOVIĆ                                                         100,00 KM
JOSIP BREKALO                                                                  100,00 KM
JOSIP MUSA                                                                       100,00 KM
MIHOVIL BILAĆ                                                                    50,00 KM
DAVID KORDIĆ                 194,60 KM 
ROBERT GRABOVAC                                                           30,00 KM
ZORANA FALAK                                                                   20,00 KM
ANA KRTALIĆ                                                                        20,00KM
OLI D.O.O. POSUŠJE                    3.000,00 KM
LEJLA ALAJBEGOVIĆ KALTAK                                            20,00 KM
VEDRAN BUHOVAC                                                            20,00 KM
ARMIN DŽABIROV                                                               20,00 KM
IVANKA ČULE100,00 KM
ANONIMNA DONACIJA MOSTARSKOG SPORTAŠA3.000,00 EUR
MONIKA MIKULIĆ 50,00 EUR
MARKO ŠUNJIĆ52,30 EUR
KRISTINA BARAĆ MILOŠ55,62 CHF
IVO BUHOVAC                                                                     20,00 KM
EUROHERC OSIGURANJE D.D.   35.000,00 KM
ADRIATIC OSIGURANJE D.D .    35.000,00 KM
AGRAM D.D.                                30.000,00 KM
OMEGA PANELI                            5.000,00 KM
DŽIDA D.O.O.  ČITLUK                          2.000,00 KM
PODUZEĆE ELEKTRO NABAVA  D.O.O. MOSTAR    2.000,00 KM
SANJA ČOVIĆ KREZIĆ                         500,00 KM
ILIJA VLAHO                                        100,00 KM
SLAVEN ROZIĆ                                   50,00 KM
DANIEL KNEZOVIĆ                            50,00 KM
DENI TOPIĆ                                        50,00 KM
SLAVEN MARIĆ                                 35,00 KM
MARIJETA BOŠNJAK                        10,00 KM
TEM MANDEX DOO Š. BRIJEG                               10.000,00 KM
DR. ILIJAS JELČIĆ                              150,00 EUR
FEMIS D.O.O. POSUŠJE                                           10.000,00 KM
BOMA D.O.O.                                                             5.000,00 KM
IVAN PRLIĆ                                                                 3.000,00 KM
MONIKA ČARAPINA                  194.60 KM
BTG D.O.O.  TOMISLAVGRAD                                       25.000,00 KM       
ANTE JUKIĆ                                                                     15,00 KM  
ATACO D.O.O.                    200.000,00 KM
IGOR LONČAR                     150,00 KM
SLAĐANA VUČINIĆ             100,00 KM
VLADIMIR KOLOBARIĆ      100,00 KM
MATEJA MADŽAR              50,00 KM
GORAN ŠARAVANJA          20,00 KM
VOROSMARTY MIHALY     489,25 EUR
ZDENKO ZADRO                  100,00 KM
PODRAVKA D.O.O.                    10.000, 00 KM
HERING D.D. ZA PROJEKTIRANJE I GRADITELJSTVO       10.000,00 KM
BUNTIĆ D.O.O.           500,00 KM
SUZANA ARAPOVIĆ JELČIĆ         1.067,00 KM
IVICA BOBAN                               300,00 KM
MAGDALENA PEHAR                 50,00 KM
ZDENKO VRANKIĆ                      500,00 EUR
MARIJAN LAZETA                      1000,00 EUR
MARIO LASIĆ                              10,00 KM
ĐURO NJAVRO                    183,65 USD
STOMATOLOŠKA ORGANIZACIJA DR. RADOSLAV ZADRO    500,00KM
AZVIRT LIMITED LIABILITY COMPANY, SARAJEVO       20.000,00 KM
DRAGAN I ŽELJKA ĆORLUKA                                              1.000,00 KM
DAR ŽUPNOG UREDA SV. PAŠKALA, VITINA                       300,00 KM
DUGA TEHNA D.O.O.                                                          5.000,00 KM
GNK DINAMO                                                                     200.000,00 HRK 
HOLDINA D.O.O.                               15.000,00 KM
NLB  BANKA  D.D.                               5.000,00 KM
RENATA   JUTZIE   MIKULIĆ                  300,00 KM 
MARKO KREŠIĆ          28,00 EUR
SANDA SUŠAC                                     50,00KM
MIRJANA I PETAR BAKULA           200,00 KM
TREZOR BiH- PLAĆA BUDŽETSKIH KORISNIKA (DRAGAN ČOVIĆ)3.135,00 KM
ILIJA ČULJAK                                1.000,00 KM
ANTE PROTRKA                                  500,00 KM
IVONA DELIĆ                                       150,00 KM
DAVOR VIDAČAK                                 50,00 KM
ADNAN JUSIĆ                                       30,00 KM
MARIO BILIĆ                                         20,00 KM
DAVOR MILOŠ                                       50,00 KM
TOMISLAV GALIĆ                                300,00 KM
ANTE SPAJIĆ                                        200,00 EUR
IVAN RENIĆ                                         130,00 EUR
NURIA i MARKO BLAGO                    130,00 EUR
IVICA IVANKOVIĆ                               188,00 EUR
IVAN ĆUK                                            191.56,00 CHF
ELEKTROPRENOS  BIH, OP MOSTAR         6.984,98 KM
ELEKTROPRENOS BIH, BANJALUKA           2.101.38 KM              
LOGOTIP  D.O.O.         5.000,00 KM
AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE DELTA SECURITY                     10.000,00 KM
TIM- Z   D.O.O.                2.500,00 KM
INTERAGENT  D.O.O.          3.082, 92 KM
SIGMA REVIZIJA D.O.O.                             1.000,00 KM
RUŽA PEHAR                                                    50,00 KM
MAJOP D.O.O.                                            5.000,00 KM
IVO DŽAKULA                                                500,00 KM
IVAN JELČIĆ                                                   130,00 KM 
HEDOM D.O.O.                                         100.000,00 HRK
IGMAN D.O.O.                                             20.000,00 KM
VINKO JERINIĆ                                  300,00 KM
FARMA KOKA ČERIGAJKA               200,00 KM
ADRIANA RAIČ                                  100,00 KM
ANTE LANDEKA                                  50,00 KM
CENTRAL OSIGURANJE D.D.                                                        100.000,00 KM
NIKOLA BUREČIĆ                                                                                  500,00 KM
HUMANITARNA UDRUGA MATE MIŠETIĆ                                    1.000,00 KM 
FEAL D.O.O.                                                                                      50.000,00 KM
MARLOVPROM D.O.O.                                                                     2.000,00 KM
IVAN(JURE)LUKENDA                       2.000,00 KM
AVAX D.O.O.                                      2.000,00 KM
ZDENKO ZADRO                                     100,00 KM
MARLOVPROM  2.000,00 KM
NEXE betond D.O.O.       16.037,80 KM
BARIŠA ČOLAK                  1.000,00 KM
CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA25.000,00 USD
ANONIMNA ČAPLJINKA15,00 EUR    
DONATORI OPREMEDONIRANA OPREMA
SUVAD KOVAČOKSIGENATOR KISIKA
MESNA INDUSTRIJA RAKITNO D.O.O.HRANA (4.065,35 KM)
NAMEX D.O.O.ROBA (14.963,05 KM)
MARINA D.O.O.         RUKAVICE (1.511,00 KM)
PREMIER WORLD SPORT D.O.O.HIG. POTREPŠTINE I ZAŠTITNA OPREMA  (40.524,89 KM)
BOSNA LIJEK  D.O.O.    VIZIRI (50,00 KM)
MEGGLE D.O.O.           MLIJEČNI PROIZVODI  ( 11.381,49 KM)
UDRUGA RODITELJA “NAŠA DJECA” 2014POTREPŠTINE (CCA.500,00 KM)
MIKROKREDITNO DRUŠTVO EKI       ZAŠTITNA MED. OPREMA  (1449.98KM)
MOBIS PHARM       DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA   (500,00 KM)
NEZAVISNI SINDIKAT UPOSLENIKA HZ HB        ZAŠTITNA OPREMA (8.430,40 KM)
GRUPA LJUBITELJA MOTOCIKLISTA I SKUTERA IZ MOSTARARUČAK ZA25 LJUDI/ 5 DANA U COVID BOLNICI          
ANA LASTRO                                             DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA (10.000,00 EUR)
PODRAVKA D.O.O.                      HRANA (2.000,00 KM)
KATARINA D.O.O.                        ZAŠTITNA OPREMA (19.948,00 KM )  
FRANJO BLAŽEVIĆ (Elisabeth und Wolfgang Krula)  MEDICINSKA OPREMA   21.980,00 EUR
KLASTER METALA I PLASTIKE i MA-COM VIZIRI – 1740 KOM.; PREGAČE – 12.000 KOM
LACTALIS BH                             DUKAT B-ACTIV  (867,74 KM) 
ANONIMNI DONATOR            ZAŠTITNA OPREMA I HIGIJENSKA SREDSTVA  ( 30.000,00KM)
FARMACIJA 2011 D.O.O.       ZAŠTITNA OPREMA  (1.712,76 KM)
UDRUŽENJA IZ BLAGAJA UZ POMOĆ RIBOGOJILIŠTA „ LAKS“          RIBA  (50 KG )
KRAŠ TRGOVINA D.O.O.                                      HRANA (1.434,57) 
UNIS TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR             ZAŠTITNA ODJELA ( 10.003,50)          
ATACO D.O.O.                                                           SOKOVI      (1.584.00 KM)  
MEDIS INT.                                               ZAŠTITNA OPREMA   ( 1.000,00 KM)
COFFEEHOUSE MOSTAR                  CAFE  APARAT  ESPRESO   ( 500,00 KM )
SLATKA RADIONICA ANELA                         TORTE  ZA DJELATNIKE COVID BOLNICE    ( 100, 00 KM )
UDRUGA NORDIJSKOG HODANJA ‘ZDRAV KORAK’        RUČAK ZA DJELATNIKE COVID BOLNICE I CUM-a   
(500,00 KM)
STANIĆ D.O.O.                                                                                   SOKOVI    ( 1.832,22 KM)
ČASNE SESTRE FRANJEVKE KRISTA KRALJA             ZAŠTITNA OPREMA    (5.500,00 EUR)ZAŠTITNA OPREMA    (5.500,00 EUR)
PROMA D.O.O                                    POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL   (3.600,00 KM)
UDRUŽENJE GRAĐANA   “ ZAJEDNO ZA NAŠ GRAD“MOSTAR        HRANA ( 279,00 KM)              
VOKEL D.O.O.ZAŠTITNA MEDICINSKA OPREMA I OPREMA ZA SAN. ČVOROVE (24.120,00 KM)
VLADA BOSANSKO-PODRINJSKE ŽUPANIJE           VIZIRI (30 KOMADA)
NIZ D.O.O.                                                                      BOLNIČKI KREVETI  (5.616,00 KM )                     
OKTAL   PHARMA                                                     ZAŠTITNA OPREMA  (22.230,00 KM)                      
LIGNUM D.O.O.                                                              NOĆNI ORMARIĆI  (9.000,00 KM)                     
AGROPROTEINKA  D.D.                                         ZAŠTITNA ODJELA (25.000,00 HRK)                          
IGMAN DD                                                                  ZAŠTITNA OPREMA (9.000,00 KM)                       
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA                        JEDNOKRATNI KOMBINEZONI (5.668,65 KM)                 
ROCHE D.O.O.              ZAŠTITNA OPREMA I  SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU  (5.484,37 KM)              
RESTORAN TABU                                                     RUČAK ZA OSOBLJE COVID BOLNICE  ( 5 dana)
ZLATAN LUKENDA                                                                        RUČNO IZRAĐENI  VIZIRI 20 KOM.
AMERIČKA TRGOVAČKA KOMORA U BIH                       VIZIR 50KOM., MASKA 1160KOM., ODJELO 25KOM., KAPULJAČA 25 KOM., DEZINFICIJENSI 220
UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU i VATROGASTVO HNŽ       ZAŠTITNA ODJELA   34 KOM.; VIZIRI 544 KOM.,
ZAŠTITNE MASKE 200KOM. , RUKAVICE 500 KOM., ZAŠTITNE NAOČALE 20 KOM….
NEOVISNI SINDIKAT SKB MOSTAR         ODJELO VIŠEKRATNO 300 KOM. , JEDNOKRATNA MASKA 500KOM.
DENTAL AESTHETICS CENTAR                                             ZAŠTITNE MASKE ZA LICE      1000 KOM. 
PLASTOFLEX D.O.O.                                                                                                                 VIZIR   50 KOM.
VIVAS GROUP D.O.O.                                                                                                                 VIZIR 40 KOM.
PREVENT   SAFETY D.O.O.                          KALJAČE   DUGE     300 KOM.; ZAŠTITNO ODJELO  100KOM.
SBERBANK BH D.D.                                                                    ZAŠTITNA ODJELA VIŠEKRATNA  10 KOM.
NOVAE TEAM D.O.O.                                                                                        MASKE ZA LICE     1000 KOM.
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE                            MASKE ZAŠTITNE        500 KOM. 
VIOLETA D.O.O                      RESPIRATOR  2 KOM., MASKA 6000KOM., ODJELO VIŠEKRATNO450KOM., KALJAČE 6000KOM., RUKAVICE 12000KOM.
ANONIMNI DARIVATELJ                                                                                          MASKE     461 KOM.
ANONIMNA DONACIJA (GOSPODARSTVENIK IZ AUSTRALIJEZAŠTITNA OPREMA (29.981,24 KM)
JURPROM D.O.O.                          RESPIRATOR   (40.000,00 KM)
VIOLETAHRANA
MELCOM D.O.O.        ZAŠTITNA OPREMA  I MEDICINSKI INSTRUMENTI  (94.962,00KM)
PRINCEPS PROMET D.O.O.                            DEZINFEKCIJSKA  SREDSTVA  (200 LITARA)
LEDO D.O.O.                                                                                        HRANA (1.321,20 KM)    
MIKRO+ POLO D.O.O.                        QIAamp Viral RNA Mini kit (250) –  (3 KOMADA)
UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO (29.4.)    MASKE 1000KOM, RUKAVICE 140 KUTIJA, KAPA 1150 KOM, KALJAČE 15 KUTIJA    
UDRUŽENJE „SRCE ZA DJECU OBOLJELU OD RAKA“     TVaparat Philips, 32 inch (2KOM), Infusion pump, dezinfekcijmaske  -300kom, rukavice – 200 kom, 
TAKEDA D.O.O.              ZAŠTITNA OPREMA I DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA  (4.013,33 KM )      
DORA SLASTIČARNA                            20 COFFEE TO GO, 20 PALAĆINKI
MERCATOR  DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA  
ANONIMNI DARIVATELJ- J.K.              RESPIRATORNA MASKA   600KOM.
HEMOFARM AD                                    MONITORI ZA PRAĆENJE VITALNIH FUNKCIJA PACIJENTA  (2KOM)
Dr. OETKER                                            200 OBROKA  VITALIS PROIZVODA  I  SUPER KAŠA  
INEL D.O.O.                                                VIZIRI 100 KOM, JEDNOKRATNI POVESCI ZA VAĐENJE KRVI  2.966,42 KM
LAGER D.O.O.                                       ZAŠTITNE MASKE (troslojna) -10.000 KOM., (KN95) – 1.500 KOM., VIZIRi – 500 KM, BESKONTAKTNI INFRACRVENI TOPLOMJER – 20 KOM.
JUR PROM D.O.O.zaštitna odjela 1.000kom., zaštitne rukavice 30.000 kom., zaštitra za noge 3.050 kom., pokrivalo za glavu 3.000 kom.
MC2 d.o.o. Zagrebzaštitna odjeća    (27.000,00 EUR)

Home  /  Koronavirus

Preporuke izolacije bolesnika u razdoblju nakon COVID-19 epidemije

Novosti - skbm.ba
25. svibnja 2020.

Prema: Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected. 19 March 2020. WHO

Povjerenstvo za bolničke infekcije SKB Mostar

Svi bolesnici

Standardne mjere predostrožnosti za osoblje:

Higijena ruku, ev. zaštita za oči + mjere kapljične izolacije – kirurška maska unutar 1 m.

Bolesnik: respiratorna higijena: maska ili ubrus pri kašljanju i kihanju uz HIGIJENU RUKU svaki put kad se dira maska!!!

Po mogućnosti razmak između bolesnika 1 m.

Bolesnici sa znacima akutne respiratorne insuficijencije (ARI) i pozitivnom anamnezom na COVID-19

Kontaktna izolacija: ogrtač, rukavice.

AEROSOL izolacija: kirurška ili FFP2/N95 maska, zaštita za oči.

Bolesnik: zasebna soba, dobro ventilirana.

Prijaviti epidemiologu.

Uzeti bris na COVID-19.

Home  /  Koronavirus

Preporuke za zdravstvene radnike koji su bili u nezaštićenom kontaktu (bez maske/odgovarajuće zaštitne opreme) sa COVID-19 pozitivnim pacijentima

Novosti - skbm.ba
25. svibnja 2020.
 • OPĆA IZJAVA O POLITICI

Postoji datirana i dokumentirana Procedura za zdravstvene radnike koji su bili u nezaštićenom kontaktu (bez maske/odgovarajuće za zaštitne opreme) sa COVID-19 pozitivnim pacijentima.

 • PODRUČJE PRIMJENE

Sve organizacijske jedinice Sveučilišne Kliničke bolnice Mostar.

 • DISTRIBUCIJA I NADZOR

Predstojnici/pročelnici/voditelji/glavne medicinske sestre/tehničari, medicinske sestre/tehničari za poslove poboljšanja kvalitete /Klinika/Zavoda/Službi/Centra dužni su upoznati radnike sa ovom Procedurom.

Ova Procedura mora biti postavljena na mjestu dostupnom svim radnicima SKB Mostar.

Predstojnici/pročelnici/voditelji/glavne medicinske sestre/tehničari, medicinske sestre/tehničari za poslove poboljšanja kvalitete / Klinika/Zavoda/Službi/Centara dužni su kontinuirano provjeravati pravilnost primjene ove Procedure.

 • PROCEDURA

Zdravstveni radnik u kontaktu

 • Zdravstveni radnik koji trenutno nema simptome, a bio je u kontaktu s laboratorijski dokazanim COVID-19 slučajem u ili izvan bolnice, a nije koristio primjerenu (propisanu) opremu za osobnu zaštitu. Rizik od infekcije ovisi o stupnju i duljini izloženosti.

Definicija kontakata:

 • Zdravstveni radnik koji je bez propisane zaštitne opreme imao direktan kontakt sa zaraznim sekretima COVID -19 pozitivnih pacijenata (npr. ukoliko je pacijent kihnuo na njega, diranje iskorištenih papirnatih maramica a da nakon toga nije uslijedila pravilna higijena ruku).
 • Zdravstveni radnik koji je imao nezaštićen kontakt s COVID-19 pozitivnim pacijentom u razmaku manjem od 2 metra i duže od 15 minuta.

Mjere nakon nezaštićenog kontakta s COVID-19 pozitivnim pacijentom u slučaju niskog rizika prema stratifikaciji rizika:

 • Aktivno praćenje tjelesne temperature te simptoma respiratorne infekcije kroz 14 dana;
 • Zdravstveni radnik može nastaviti raditi dok god nema simptoma i dok:
 • Nosi kiruršku masku u bliskom kontaktu s pacijentima i  drugim zdravstvenim radnicima (<2 m);
 • Dok provodi pravilnu higijenu ruku.

Mjere van radnog mjesta:

Zdravstveni radnik treba izbjegavati okupljanja i gužve, a drugih ograničenja nema dok god je asimptomatičan.

Pojava akutnih respiratornih simptoma i /ili temperature:

 • Brz pristup COVID-19 testiranju i rezultatima istog.
 • Može nastaviti raditi ako je test negativan, a simptomi blagi.

Ukoliko je pozitivan – posebne odredbe.

STRATIFIKACIJA RIZIKA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

Prilikom procjene rizika utvrditi: trajanje izloženosti, kliničke simptome pacijenta, je li pacijent nosio masku za lice, je li tijekom postupka s pacijentom bilo generiranja aerosola i vrsta opreme za osobnu zaštitu koju je koristilo zdravstveno osoblje.

Stratifikacija rizika

Kratke interakcije imaju manje vjerojatnosti da će rezultirati prijenosom, međutim važni su klinički simptomi pacijenta i vrsta interakcije (npr. je li pacijent kašljao izravno u lice ZD-a).

Primjeri kratkih interakcija uključuju: kratki ulazak u bolesničku sobu bez izravnog kontakta s pacijentom ili njegovim izlučevinama, kratki razgovor za trijažnim stolom s pacijentom koji nije nosio masku za lice.

Izloženost visokog rizika odnosi se na zdravstvenog djelatnika koji je imao dulji bliski kontakt s  COVID-19 pacijentom  koji nije nosio masku za lice, a zdravstveni djelatnik nije nosio propisanu zaštitnu opremu.

Biti prisutan u sobi za postupke koji stvaraju aerosole ili tijekom kojih je respiratorna sekrecija vjerojatno slabo kontrolirana (npr. kardiopulmonalna reanimacija, intubacija, ekstubacija, bronhoskopija, terapija s nebulizatorom, indukcija ispljuvka na pacijentima s COVID-19) kada  zdravstveni djelatnik nije nosio propisanu zaštitnu opremu, također se smatraju visokorizičnim.

Pristup testiranju, kao i samoizolaciji kod zdravstvenih djelatnika:

 • Ukoliko je zdravstveni radnik primarni kontakt s osobom sa dokazanim ili visoko suspektnim COVID-19, bez ikakvih simptoma te bolesti, preporuča se mjera samoizolacije te ga nije potrebno testirati na COVID-19.
 • Ukoliko se za vrijeme samoizolacije zdravstvenog djelatnika pojave bilo kakvi simptomi bolesti (vrućica ili respiratorne tegobe), preporuča se testiranje na COVID-19.
 • Ukoliko zdravstveni djelatnik koji je bio u kontaktu s osobom koja ima dokazanu ili visoko suspektnu infekciju COVID-19, za vrijeme samoizolacije u trajanju od 14 dana, nije razvio simptome bolesti, potrebno je testirati na COVID-19 na kraju iste. Dovoljan je jedan test s negativnim rezultatom za završetak samoizolacije te vraćanje na radno mjesto.
 • Ukoliko je zdravstveni djelatnik zbog razvoja simptoma bolesti testiran i pozitivan na COVID-19, mora proći barem sedam (7) dana od završetka simptoma, te po negativnom nalazu djelatnik se može vratiti na radno mjesto. Na posao se ne može vratiti ako je boravio kraće od propisanih 14 dana izolacije.
 • Zdravstveni radnici upućeni u samoizolaciju kao bliski kontakti oboljelih, a koji tijekom samoizolacije nisu razvili nijedan simptom COVID-19 bolesti (asimptomatski tijekom samoizolacije), na svoje radno mjesto se mogu vratiti nakon provedenog testiranja 14-og dana samoizolacije i zaprimanja negativnog rezultata testiranja.
 •  REVIZIJA

Revizija ove Procedure provodi se svake tri (3) godine.

Stupanjem na snagu ove procedure, prestaje važiti procedura broj 2177/2/20 od 30.03.2020.godine.

Home  /  Koronavirus

Što desetogodišnjaci poručuju medicinskim djelatnicima SKB-a Mostar?

8. travnja 2020.

Učenici četvrtih razreda Osnovne škole Petra Bakule iz Mostara ovih su dana bili vrijedni i kreativni te su odlučili, uz podršku svojih roditelja i učiteljica: Maje Čović, Ivane Planinić, Marije Jurić i Dajane Pažin, poslati poruke djelatnicima SKB Mostar kao vid podrške u borbi protiv pandemije koronavirusa.

Iako je teško i neizvjesno vrijeme u kojem živimo, sigurno će pogled na ove dječje radove unijeti dašak radosti i osmjeh na lice naših medicinskih djelatnika.

U ime SKB Mostar, veliko HVALA svim učenicima na porukama povjerenja, optimizma i vjere u bolje sutra…

Poruka medicinskim djelatnicima

Rođen sam u obitelji gdje su mama i tata medicinski djelatnici. Od malena sam upoznat s tim poslovima, te i sam želim postati fizioterapeut kao mama. No dok nije došlo ovo vrijeme korone nisam shvaćao koliko je to težak posao. Dok je većina roditelja doma sa svojom djecom moji roditelji moraju ići na posao, što danju što noću. To mi dokazuje da za ovakvo zanimanje treba mnogo ljubavi i volje.

Ja sa svojom obitelji podržavam medicinske djelatnike svakovečernjim pljeskom i molitvom. Želim da ovo što prije prođe i šaljem vam jedno veliko HVALA na vašem herojskom radu. Nadam se da ću i ja jednom postati dio vas.

Puno pozdrava od Marka Lasića IV.2 OŠ Petra Bakule Mostar

Sve dječje radove možete pregledati na sljedećem linku:

https://drive.google.com/open?id=14mJzUzuDr1E9lTm708ckG-22SoUWMJWQ

Home  /  Koronavirus

SKBM u borbi protiv COVID-a 19 možete donirati i pozivom na telefonski broj

27. ožujka 2020.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar, u suradnji s Eronetom, omogućila je svima koji žele pomoći da pozivom na broj: 092-890-840, doniraju 2 KM na novi, poseban račun SKBM-a s kojeg će sredstva biti korištena za nabavku medicinske opreme potrebne za svladavanje pandemije koronavirusa i osiguravanja najbolje moguće njege svojim pacijenticama, pacijentima kao i osiguravanja najboljih mogućih uvjeta za rad svog medicinskog i zdravstvenog osoblja.

Ukoliko ste u mogućnosti na taj način pomoći radu SKB Mostar, imate naše veliko i iskreno hvala, a sve na korist i dobrobit naše šire zajednice.

Oni koji žele pomoći na druge načine ili donirati novac direktno na račun, iz BiH ili iz inozemstva, sve upute mogu pronaći na poveznici:

https://www.skbm.ba/2020/03/26/apel-za-pomoc-i-upute-skb-a-mostar-svima-koji-zele-pomoci-u-zastiti-pacijenata-i-prevenciji-pandemije-koronavirusa-covid-19/

Još jednom napominjemo kako je nemoguće ne istaknuti profesionalnost, uslužnost, žrtvovanje i nadasve spremnost našeg medicinskog osoblja koje iz dana u dan ulaže herojske napore, postižući zavidne rezultate, posebice u odnosu na sve poteškoće s kojima se suočavamo, prvenstveno zbog manjka opreme i povećanog obujma posla. Njima, i na ovaj način, izričemo jedno veliko „hvala,“ i nadamo se kako ćete ga izreći i vi svojom pomoći, kakva god i kolika ona bila.

Home  /  Koronavirus

APEL ZA POMOĆ I UPUTE SKB-A MOSTAR SVIMA KOJI ŽELE POMOĆI U ZAŠTITI PACIJENATA I PREVENCIJI PANDEMIJE KORONAVIRUSA COVID-19

Novosti - skbm.ba
26. ožujka 2020.

SKB Mostar ovim putem obaviještava sve one koji žele pomoći medicinskom osoblju i zdravstvenim djelatnicima, pacijenticama i pacijentima SKB-a i svima onima koji bi to mogli postati uslijed globalne pandemije koronavirusa, odnosno virusa COVID-19, da nam pomoći mogu na različite načine, zavisno o njihovim mogućnostima.

Najveća potreba SKB-a Mostar, kao i velike većine bolnica u cijelome svijetu, u ovome je trenutku medicinska oprema potrebna za prevenciju daljnjega širenja pandemije. U interesu javnosti i opće zdravstvene situacije velikog broja ljudi koji u slučaju bolesti gravitira SKB-u Mostar, priopćavamo kako smo, kao i većina svjetskih bolnica, suočeni s brojnim problemima koji otežavaju nabavku medicinske i zaštitne opreme, čak i uz najbolju volju onih koji nam se javljaju sa željom da nam pomognu i nas samih.

Oni koji mogu, te svi oni koji osjećaju da bi mogli, pomoći nam najviše mogu direktnim doniranjem medicinske opreme; prioritizirano na sljedeći način:

 1. Respiratori
 2. Zaštitne maske s certifikatom FFP3 standard EUR (ili američki N 95 standard) kao i maske s certifikatom FFP2
 3. Zaštitna odijela protiv Covid–19 (preferirano: Chemical protective coverall type 3)
 4. Maske kirurške jednokratne s gumicom, troslojne, s PVC slojem
 5. Rukavice nitrilne
 6. Medicinske kaljače
 7. Antiseptične otopine na bazi minimalno 70% alkohola
 8. Zaštitne naočale

Svjesni smo kako mnogi nisu u mogućnosti nabaviti opremu, unatoč svojim željama. Stoga smo otvoreni i za novčane donacije, koje će naš stručni tim transparentno trošiti na nabavku proizvoda koji služe za sprječavanje širenja virusa kao i liječenje oboljelih. U svrhu borbe protiv pandemije koronavirusa otvoreni su novi, namjenski računi koji su popisani na kraju teksta, i to za donacije u svim valutama (dolari, euri, hrvatske kune i druge,) a svi oni koji novac žele uplatiti kao naznaku (opis plaćanja) trebaju staviti: „KORONA-SKB.“

Popis donacija biti će objavljivan na našoj web stranici u posebnoj  kategoriji „KORONAVIRUS“ te će se javnost pravovremeno i transparentno informirati o nabavi opreme od donacija gdje se SKB Mostar u potpunosti obvezuje na transparentnost prema donatorima, medijima, cjelokupnoj javnosti kao i nadležnim institucijama.

Važno je naglasiti kako je za očekivati da će potreba za respiratorima biti povećana, te sve one koji smatraju kako mogu pomoći u nabavci respiratora, zbog obujma donacije, upućujemo da se jave direktno telefonski na broj 00387-36-336-505. Također, za sva ostala pitanja vezana za doniranje medicinske opreme, možete se javiti na e-mail: racunovodstvo@skbm.ba

Svi oni koji imaju pouzdane informacije o mogućnosti nabavke potrebnih proizvoda, neka također budu slobodni obratiti nam se.

Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su već pomogli rad i borbu SKB-a Mostar protiv pandemije koronavirusa, a zahvaljujemo se i svima koji će to činiti u budućnosti. Zajedno s vama, ne sumnjamo kako ćemo se izboriti sa svakim problemom, pa i s globalnom pandemijom koja pogađa i naše društvo.

Nemoguće je ne istaknuti profesionalnost, uslužnost, žrtvovanje i nadasve spremnost našega medicinskog osoblja koje iz dana u dan ulaže herojske napore, postižući zavidne rezultate, posebice u odnosu na sve poteškoće s kojima se suočavamo, prvenstveno zbog manjka opreme i povećanog obujma posla. Njima, i na ovaj način, izričemo jedno veliko „hvala,“ i nadamo se kako ćete ga izreći i vi svojom pomoći, kakva god i kolika ona bila.


PODACI ZA NAMJENSKE NOVČANE DONACIJE ZA BORBU PROTIV KORONAVIRUSA:

U DOLARIMA, EURIMA, KUNAMA I DRUGIM VALUTAMA OSIM KONVERTIBILNE MARKE:

IBAN: BA395550000047945566
PRIMATELJ: SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
ADRESA PRIMATELJA: BIJELI BRIJEG BB, MOSTAR, BiH
INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE: NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA
SWIFT: NOBIBA22
OPIS PLAĆANJA: KORONA-SKB

U KONVERTIBILNIM MARKAMA:

TRANSAKCIJSKI ŽIRO RAČUN U KM: 5550000047945469
PRIMATELJ: SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR 
ADRESA PRIMATELJA: BIJELI BRIJEG BB, MOSTAR, BiH
OPIS PLAĆANJA: KORONA-SKB